Numeri, 2.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi a Aronovi, řka:
2. Synové Izraelští klásti se budou jeden každý pod korouhví svou, při praporci domu otců svých; vůkol stánku úmluvy opodál klásti se budou.
3. Tito pak rozbijí stany k východní straně: Korouhev vojska Judova po houfích svých, a kníže synů Juda Názon, syn Aminadabův,
4. A u vojště jeho lidu sečteného sedmdesáte čtyři tisíce a šet set.
5. Podlé něho pak položí se pokolení Izachar, a kníže synů Izachar Natanael, syn Suar,
6. A u vojště jeho lidu sečteného padesáte čtyři tisíce a čtyři sta.
7. Pokolení Zabulon [podlé nich,] a kníže synů Zabulon Eliab, syn Helonův,
8. A u vojště jeho lidu sečteného padesáte sedm tisíců a čtyři sta.
9. Summa všech sečtených u vojště Judově sto osmdesáte šest tisíců a čtyři sta, po houfích jejich. [Ti] napřed potáhnou.
10. Korouhev vojska Rubenova [klásti se bude] ku poledni po houfích svých, a kníže synů Ruben Elisur, syn Sedeurův,
11. A u vojště jeho lidu sečteného čtyřidceti šest tisíců a pět set.
12. Podlé něho pak položí se pokolení Simeonovo, a kníže synů Simeon Salamiel, syn Surisaddai,
13. A u vojště jeho lidu sečteného padesáte devět tisíců a tři sta.
14. Potom pokolení Gád, a kníže synů Gád Eliazaf, syn Ruelův,
15. A u vojště jeho lidu sečteného čtyřidceti pět tisíců, šest set a padesáte.
16. Summa všech sečtených u vojště Rubenově sto padesáte a jeden tisíců, čtyři sta a padesáte, po houfích svých. [A ti] za prvními potáhnou.
17. Potom půjde stánek úmluvy s vojskem Levítů u prostřed všeho vojska. Jakýmž pořádkem klásti se budou, takovým potáhnou, každý v svém šiku pod korouhví svou.
18. Korouhev vojska Efraimova po houfích svých [bude] k západu, a kníže synů Efraimových Elisama, syn Amiudův,
19. A u vojště jeho lidu sečteného čtyřidceti tisíc a pět set.
20. Podlé něho pak položí se pokolení Manassesovo, a kníže synů Manassesových Gamaliel, syn Fadasurův,
21. A u vojště jeho lidu sečteného třidceti dva tisíce a dvě stě.
22. Potom [položí se] pokolení Beniaminovo, a kníže synů Beniamin Abidan, syn Gedeonův,
23. A u vojště jeho lidu sečteného třidceti pět tisíců a čtyři sta.
24. Summa všech sečtených u vojště Efraimově sto osm tisíců a sto [osob,] po houfích jejich. A [tito] za druhými potáhnou.
25. Korouhev vojska Dan [bude] k straně půlnoční, po houfích svých, a kníže synů Dan Ahiezer, syn Amisaddai,
26. A u vojště jeho lidu sečteného šedesáte dva tisíce a sedm set.
27. Podlé něho položí se pokolení Asser, a kniže Asser Fegiel, syn Ochranův,
28. A u vojště jeho lidu sečteného čtyřidceti jeden tisíc a pět set.
29. Za nimi pokolení Neftalímovo, a kníže synů Neftalímových Ahira, syn Enanův,
30. A u vojště jeho lidu sečteného padesáte tři tisíce a čtyři sta.
31. Summa všech sečtených u vojště Dan sto padesáte sedm tisíců a šest set. [Oni] nazad potáhnou při praporcích svých.
32. Ta jest summa synů Izraelských po domích otců jejich, všech sečtených v celém vojště po houfích jejich, šestkrát sto tisíců, tři tisíce, pět set a padesáte.
33. Levítové pak nejsou počítáni mezi syny Izraelské, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi.
34. I učinili synové Izraelští všecko; jakž přikázal Hospodin Mojžíšovi, tak rozbijeli stany při korouhvech svých, a tak táhli jeden každý po čeledech svých a po domích otců svých.