Leviticus, 23.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Mluvil opět Hospodin Mojžíšovi, řka:
2. Mluv k synům Izraelským a rci jim: Slavnosti Hospodinovy, kteréž nazývati budete shromáždění svatá, tyto jsou slavnosti mé:
3. Šest dní dělati budete, dne pak sedmého sobota odpočinutí jest, shromáždění svaté [bude.] Žádného díla nedělejte, [nebo] jest sobota Hospodinova, ve všech příbytcích vašich.
4. [Protož] tyto jsou slavnosti Hospodinovy, shromáždění svatá, kteréž slaviti budete v časy jich určité:
5. Měsíce prvního, čtrnáctého [dne] téhož měsíce u večer bude Fáze Hospodinovo.
6. A patnáctého dne téhož měsíce svátek přesnic [bude] Hospodinu; za sedm dní přesné chleby jísti budete.
7. Dne prvního sbor svatý míti budete; žádného díla robotného nebudete dělati.
8. Ale obětovati budete obět ohnivou Hospodinu za sedm dní. Dne také sedmého sbor svatý bude; žádného díla robotného nebudete dělati.
9. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
10. Mluv k synům Izraelským a rci jim: Když vejdete do země, kterouž já dávám vám, a žíti budete obilí její, tedy přinesete snopek prvotiny žně vaší k knězi.
11. Kterýž obraceti bude sem i tam snopek ten před Hospodinem, aby byl příjemnou [obětí] za vás; nazejtří po sobotě obraceti jej bude kněz.
12. Kterého dne obraceti budete snopek ten, [téhož] zabijete beránka ročního bez poškvrny v obět zápalnou Hospodinu.
13. Též [i] obět suchou jeho, dvě desetiny mouky bělné olejem zadělané, [v] obět ohnivou Hospodinu u vůni příjemnou, a mokrou obět jeho, vína čtvrtý díl [míry] hin.
14. Chleba pak, ani pražmy, ani zrní vymnutého nebudete jísti, až právě do toho dne, když obětovati budete obět Bohu svému. Ustanovení to věčné bude v pronárodech vašich, ve všech příbytcích vašich.
15. Počtete sobě také od prvního dne po sobotě, ode dne, v němž jste obětovali snopek sem i tam obracení, (plných sedm téhodnů ať jest),
16. Až do prvního [dne] po sedmém téhodni, sečtete padesáte dní, a [tehdy] obětovati budete novou obět suchou Hospodinu.
17. Z příbytků svých přinesete chleby sem i tam obracení, dva [bochníky] ze dvou desetin mouky bělné budou; kvašené [je] upečete, prvotiny jsou Hospodinu.
18. A s tím chlebem obětovati budete sedm beránků ročních bez vady, a volka mladého jednoho, a skopce dva; obět zápalná budou Hospodinu, s obětmi svými suchými i mokrými, obět ohnivá vůně spokojující Hospodina.
19. Zabijete také kozla jednoho za hřích, a dva beránky roční k oběti pokojné.
20. I bude je kněz sem i tam obraceti s chleby prvotin [v] obět sem i tam obracení před Hospodinem, i s [těmi] dvěma beránky; a budou svaté věci Hospodinu, [a dostanou se] knězi.
21. I vyhlásíte v ten den slavnost, shromáždění svaté míti budete, žádného díla robotného nebudete dělati. Ustanovení [to] bude věčné ve všech příbytcích vašich, v pronárodech vašich.
22. A když budete žíti obilé krajiny vaší, nesežneš všeho až do konce pole svého, a pozůstalých [klasů] po žni své nebudeš sbírati; chudému a příchozímu zanecháš jich: Já jsem Hospodin Bůh váš.
23. Mluvil ještě Hospodin k Mojžíšovi, řka:
24. Mluv synům Izraelským takto: Měsíce sedmého, v první [den] téhož měsíce, budete míti odpočinutí, památku troubení, shromáždění svaté [držíce.]
25. Žádného díla robotného nebudete dělati, a budete obětovati obět ohnivou Hospodinu.
26. Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi, řka:
27. Desátý pak den každého měsíce sedmého den očišťování jest. Shromáždění svaté míti budete, a ponižovati budete životů svých, a obětovati obět ohnivou Hospodinu.
28. Žádného díla nebudete dělati v ten den; nebo den očišťování jest, k očišťování vás před Hospodinem Bohem vaším.
29. A všeliká duše, kteráž by neponižovala se toho dne, vyhlazena bude z lidu svého.
30. Kdož by koli dílo nějaké dělal toho dne, zatratím člověka toho z lidu jeho.
31. Žádného díla nedělejte. Ustanovení [to] bude věčné v pronárodech vašich, ve všech příbytcích vašich.
32. Sobotu odpočinutí míti budete, když ponižovati budete duší svých, devátého dne téhož měsíce u večer; od večera až do [druhého] večera držeti budete sobotu svou.
33. Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi, řka:
34. Mluv synům Izraelským a rci: Každého patnáctého dne měsíce sedmého slavnost stánků za sedm dní bude Hospodinu.
35. Dne prvního shromáždění svaté bude; žádného díla robotného nebudete dělati.
36. Za sedm dní obětovati budete obět ohnivou Hospodinu. Dne osmého shromáždění svaté míti budete, a obětovati budete obět ohnivou Hospodinu; svátek jest, žádného díla robotného nebudete dělati.
37. To jsou slavnosti Hospodinovy, kteréž slaviti budete, [mívajíce] shromáždění svatá, abyste [v nich] obětovali obět ohnivou Hospodinu, zápal, obět suchou, obět [pokojnou,] a oběti mokré, jedno každé ve dni svém,
38. Kromě sobot Hospodinových, a kromě darů vašich, i všech slibů vašich a kromě všech dobrovolných obětí vašich, kteréž dávati budete Hospodinu.
39. A však dne patnáctého toho měsíce sedmého, když byste shromáždili úrody země, světiti budete svátek Hospodinův za sedm dní. Dne prvního odpočinutí [bude,] tolikéž dne osmého [bude] odpočinutí.
40. A naberouce sobě dne prvního ovoce z stromů krásných, a ratolestí palmových, a větvoví z stromů hustých, a vrbí od potoku, veseliti se budete před Hospodinem Bohem svým za sedm dní.
41. A tak držeti budete ten svátek Hospodinův za sedm dní každého roku. Ustanovení to [bude] věčné v pronárodech vašich; každého měsíce sedmého slaviti jej budete.
42. V staních zůstanete za sedm dní. Kdožkoli doma zrozený jest v Izraeli, v staních zůstávati budete,
43. Aby věděli potomci vaši, že jsem choval v staních syny Izraelské, když jsem je vyvedl z země Egyptské: Já Hospodin Bůh váš.
44. I oznámil Mojžíš slavnosti Hospodinovy synům Izraelským.