Leviticus, 12.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Mluv synům Izraelským a rci: Žena počnuc, porodí-li pacholíka, nečistá bude za sedm dní; podlé počtu dnů, v nichž odděluje se pro nemoc svou, nečistá bude.
3. Potom dne osmého obřezáno bude tělo neobřízky jeho.
4. [Ona] pak [ještě] za třidceti a tři dni zůstávati bude v očišťování se od krve. Nižádné věci svaté se nedotkne a k svatyni nepůjde, dokudž se nevyplní dnové očištění jejího.
5. Pakli děvečku porodí, nečistá bude za dvě neděle vedlé [nečistoty] oddělení svého, a šedesáte šest dní zůstávati bude v očištění [od] krve.
6. Když pak vyplní se dnové očištění jejího po synu aneb po dceři, přinese beránka ročního na obět zápalnou, a holoubátko aneb hrdličku na obět za hřích, ke dveřím stánku úmluvy, knězi.
7. Kterýž obětovati ji bude před Hospodinem, a očistí ji, a tak očištěna bude od toku krve své. Ten jest zákon [té, kteráž] porodila pacholíka aneb děvečku.
8. Pakli nebude moci býti s beránka, tedy vezme dvé hrdličátek, aneb dvé holoubátek, jedno v obět zápalnou a druhé v obět za hřích. I očistí ji kněz, a tak čistá bude.