Leviticus, 8.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Vezmi Arona a syny jeho s ním, i roucha [jejich] a olej pomazání, též volka k oběti za hřích, a dva skopce, a koš s přesnými chleby,
3. A shromažď všecko množství ke dveřím stánku úmluvy.
4. I učinil Mojžíš, jakž přikázal jemu Hospodin, a shromáždilo se všecko množství ke dveřím stánku úmluvy.
5. Tedy řekl Mojžíš tomu množství: Totoť jest to slovo, kteréž přikázal vykonati Hospodin.
6. A rozkázav přistoupiti Mojžíš Aronovi a synům jeho, umyl je vodou.
7. A oblékl jej v sukni a přepásal ho pasem, a oděv ho pláštěm, dal náramenník svrchu na něj, a připásal jej pasem náramenníka a otáhl ho jím.
8. A vložil na něj náprsník, do něhožto dal urim a thumim.
9. Potom vstavil čepici na hlavu jeho; a dal na čepici jeho po předu plech zlatý, korunu svatou, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi.
10. Vzal také Mojžíš olej pomazání a pomazal příbytku i všech věcí, kteréž byly v něm, a posvětil jich.
11. A pokropil jím oltáře sedmkrát, a pomazal oltáře i všeho nádobí jeho, též umyvadla i s podstavkem jeho, aby to [všecko] posvěceno bylo.
12. Vlil také oleje pomazání na hlavu Aronovu, a pomazal ho ku posvěcení jeho.
13. Rozkázal také Mojžíš přistoupiti synům Aronovým, a zobláčel je v sukně, a opásal je pasem, a vstavil na ně klobouky, jakož byl přikázal Hospodin jemu.
14. A přivedl volka k oběti za hřích, i položil Aron a synové jeho ruce své na hlavu volka oběti za hřích.
15. I zabil [jej] a vzal krev jeho, a pomazal rohů oltáře vůkol prstem svým, a [tak] očistil oltář. Ostatek pak krve vylil k spodku oltáře a posvětil ho k očišťování na něm.
16. Vzal také všeckem tuk, kterýž byl na střevách, a branici s jater a obě ledvinky i tuk jejich, a pálil [to] Mojžíš na oltáři.
17. Volka pak toho i kůži jeho, i maso jeho, i lejna jeho spálil ohněm vně za stany, jakož byl přikázal Hospodin Mojžíšovi.
18. Potom přivedl skopce oběti zápalné, a položil Aron i synové jeho ruce své na hlavu toho skopce.
19. I zabil [jej], a pokropil Mojžíš krví oltáře po vrchu vůkol.
20. Skopce také rozsekal na kusy jeho, a pálil Mojžíš hlavu, kusy i tuk.
21. Střeva pak a nohy vymyl vodou, a tak spálil Mojžíš všeho skopce na oltáři. [I] byl zápal u vůni líbeznou, obět ohnivá Hospodinu, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi.
22. Rozkázal také přivésti skopce druhého, skopce posvěcení, a položil Aron i synové jeho ruce své na hlavu skopce.
23. I zabil [jej], a vzav Mojžíš krve jeho, pomazal jí konce pravého ucha Aronova a palce ruky jeho pravé, i palce nohy jeho pravé.
24. Tolikéž synům Aronovým rozkázav přistoupiti, pomazal kraje ucha jejich pravého a palce ruky jejich pravé, též palce nohy jejich pravé, a vykropil krev na oltář svrchu vůkol.
25. Potom vzal tuk a ocas i všecken tuk přikrývající droby a branici s jater, též obě dvě ledvinky i tuk jejich i plece pravé.
26. Také z koše přesných chlebů, kteříž byli před Hospodinem, vzal jeden koláč přesný a jeden pecník chleba s olejem a jeden oplatek, a položil to s tukem a s plecem pravým.
27. A dal to všecko v ruce Aronovy a v ruce synů jeho, rozkázav obraceti sem i tam [v obět] obracení před Hospodinem.
28. Potom vzav z rukou jejich, pálil to na oltáři v zápal. Posvěcení toto jest u vůni rozkošnou, obět ohnivá Hospodinu.
29. Vzal také Mojžíš hrudí a obracel je sem i tam [v obět] obracení před Hospodinem; [a] z skopce posvěcení dostal se Mojžíšovi díl, jakož mu byl přikázal Hospodin.
30. Vzal také Mojžíš oleje pomazání a krve, kteráž byla na oltáři, a pokropil Arona i roucha jeho, též synů Aronových a roucha jejich s ním. A tak posvětil Arona i roucha jeho, též synů jeho i roucha jejich s ním.
31. I řekl Mojžíš Aronovi a synům jeho: Vařte to maso u dveří stánku úmluvy, a jezte je tu, i chléb, kterýž jest v koši posvěcení, jakož jsem přikázal, řka: Aron a synové jeho jísti budou je.
32. Což by pak zůstalo masa i chleba toho, ohněm [to] spálíte.
33. A ze dveří stánku úmluvy za sedm dní nevycházejte až do dne, v kterémž by se vyplnili dnové svěcení vašeho; nebo za sedm dní posvěcovány budou ruce vaše.
34. Jakož se stalo dnešní den, [tak] přikázal Hospodin činiti k očištění vašemu.
35. Protož u dveří stánku úmluvy zůstanete ve dne i v noci za sedm dní, a ostříhati budete nařízení Hospodinova, abyste nezemřeli; nebo tak mi jest přikázáno.
36. Učinil tedy Aron i synové jeho všecky věci, kteréž přikázal Hospodin skrze Mojžíše.