Leviticus, 6.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Mluvil opět Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Kdyby člověk zhřešil a přestoupením přestoupil proti Hospodinu, buď že by oklamal bližního svého v věci sobě svěřené, aneb v spolku [nějakém], aneb mocí by vzal [něco], aneb lstivě podvedl bližního svého,
3. Buď že nalezna ztracenou věc, zapřel by mu ji, buď že by přisáhl falešně, kteroukoli věcí z těch, kterouž přihází se člověku učiniti a zhřešiti jí,
4. Když by tedy zhřešil a vinen byl: navrátí zase tu věc, kterouž mocí sobě vzal, aneb tu, kteréž lstivě s útiskem dosáhl, aneb tu, kteráž mu svěřena byla, aneb ztracenou věc, kterouž nalezl,
5. Aneb o kterékoli věci falešně přisáhl: tedy navrátí to z cela, a [nad to] pátý díl toho přidá tomu, číž bylo; to navrátí v den oběti za hřích svůj.
6. Obět pak za hřích svůj přivede Hospodinu z drobného dobytku, skopce bez poškvrny, vedlé ceny tvé, v obět za vinu knězi.
7. I očistí jej kněz před Hospodinem, a odpuštěno mu bude, jedna každá z těch věcí, kterouž by učinil a jí vinen byl.
8. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
9. Přikaž Aronovi i synům jeho a rci: Tento bude řád při oběti zápalné: (slove [pak] obět zápalná od pálení na oltáři celou noc až do jitra, nebo oheň na oltáři [vždycky] hořeti bude),
10. Obleče se kněz v roucho své lněné, a košilku lněnou vezme na tělo své, a vyhrabe popel, když oheň spálí obět zápalnou na oltáři, a vysype jej u oltáře.
11. Potom svleče šaty své a obleče se v roucho jiné, a vynese popel ven z stanů na místo čisté.
12. Oheň pak, [kterýž jest] na oltáři, bude hořeti na něm, nebude uhašován. A bude zapalovati jím kněz dříví každého jitra, a zpořádá na něm obět zápalnou, a páliti bude na něm tuk pokojných obětí.
13. Oheň ustavičně hořeti bude na oltáři, a nebudeť uhašen.
14. Tento pak bude řád při oběti suché, kterouž obětovati budou synové Aronovi Hospodinu u oltáře:
15. Vezme hrst bělné mouky z oběti té a z oleje jejího, se vším tím kadidlem, kteréž bude na oběti suché, a páliti to bude na oltáři [u] vůni líbeznou, pamětné její Hospodinu.
16. Což pak zůstane z ní, [to] jísti budou Aron i synové jeho; přesné jísti se bude na místě svatém, v síni stánku úmluvy jísti to budou.
17. Nebude vařeno s kvasem, [nebo] jsem jim to dal za díl z obětí mých ohnivých; svaté svatých to jest, jako i obět za hřích a jako obět za vinu.
18. Každý mužského pohlaví z synů Aronových jísti bude to právem věčným po rodech vašich, z ohnivých obětí Hospodinových. Což by se koli dotklo toho, svaté bude.
19. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
20. Tato jest obět Aronova a synů jeho, kterouž obětovati budou Hospodinu v den pomazání jeho: Desátý díl [míry] efi mouky bělné za obět suchou ustavičnou, polovici toho ráno a polovici u večer.
21. Na pánvici s olejem strojena bude; smaženou přineseš ji, a pečené kusy oběti suché obětovati budeš u vůni spokojující Hospodina.
22. A kněz, [kterýž] z synů jeho po něm pomazán bude, ať ji obětuje právem věčným. Hospodinu všecko to páleno bude.
23. A všeliká suchá obět kněžská celá [spálena] bude; nebudeť jedena.
24. Mluvil pak Hospodin k Mojžíšovi, řka:
25. Mluv Aronovi a synům jeho a rci: Tento bude řád oběti za hřích: Na místě, kdež se zabijí obět zápalná, zabita bude obět za hřích před Hospodinem; svatá svatých jest.
26. Kněz [obětující] tu obět za hřích budeť jísti ji; na místě svatém jedena bude v síni stánku úmluvy.
27. Což by se koli dotklo masa jejího, svaté bude; a jestliže by krví její šaty skropeny byly, to, což skropeno jest, obmyješ na místě svatém.
28. A nádoba hliněná, v níž by vařeno bylo, rozražena bude; pakli by v nádobě měděné vařeno bylo, vytřena a vymyta bude vodou.
29. Všeliký pohlaví mužského mezi kněžími jísti to bude; svaté svatých jest.
30. Ale žádná obět za hřích, (z jejížto krve něco vneseno bylo by do stánku úmluvy k očištění v svatyni), nebude jedena; ohněm spálena bude.