Leviticus, 1.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Povolal pak Hospodin Mojžíše, a mluvil k němu z stánku úmluvy, řka:
2. Mluv k synům Izraelským a rci jim: Když by kdo z vás obětoval obět Hospodinu, z hovad, [totiž] z volů aneb z drobného dobytka obětovati budete obět svou.
3. Jestliže zápalná obět jeho [byla by] z skotů, samce bez vady obětovati bude. U dveří stánku úmluvy obětovati jej bude dobrovolně, před oblíčejem Hospodinovým.
4. A vloží ruku svou na hlavu oběti zápalné, i bude příjemná jemu k očištění jeho.
5. Tedy zabije volka toho před tváří Hospodinovou, a obětovati budou kněží, synové Aronovi, krev, a pokropí tou krví oltáře svrchu vůkol, kterýž jest u dveří stánku úmluvy.
6. I stáhne kůži s oběti zápalné, a rozseká ji na díly své.
7. A dají synové Arona kněze oheň na oltář, a narovnají dříví na tom ohni.
8. Potom zpořádají kněží, synové Aronovi, díly ty, hlavu i tuk, na dříví vložené na oheň, kterýž jest na oltáři.
9. A droby jeho i nohy jeho vymyjete vodou. I páliti bude kněz všecko to na oltáři; zápal jest [v] obět ohnivou, vůně spokojující Hospodina.
10. Jestliže pak z drobného dobytka [bude] obět jeho, z ovcí aneb z koz k oběti zápalné, samce bez poškvrny obětovati bude.
11. A zabije ho při straně oltáře půlnoční před tváří Hospodinovou, a pokropí kněží, synové Aronovi, krví oltáře vůkol.
12. I rozseká ho na díly jeho s hlavou jeho i tukem jeho, a zpořádá je kněz na dříví vložené na oheň, kterýž jest na oltáři.
13. A střeva jeho i nohy jeho vymyje vodou. Tedy obětovati bude kněz všecko to, a páliti bude to na oltáři; zápal jest [v] obět ohnivou, vůně spokojující Hospodina.
14. Jestliže pak z ptactva obět zápalnou obětovati bude Hospodinu, tedy ať obětuje z hrdliček aneb z holoubat obět svou.
15. I vloží je kněz na oltář a nehtem natrhne hlavy jeho, a zapálí na oltáři, vytlače krev jeho na stranu oltáře.
16. Odejme také vole jeho s nečistotami jeho, a povrže je blízko oltáře k straně východní na místo, kdež jest popel.
17. A natrhne ho za křídla jeho, [kterýchž však] neodtrhne. I páliti bude je kněz na oltáři na dříví, kteréž jest na ohni; zápalť jest [v] obět ohnivou, vůně spokojující Hospodina.