Zvuková nahrávka Nové Bible Kralické

Návrat na hlavní stranu

Leviticus, 1.kapitola

Bible Kralická (1613):

1. Povolal pak Hospodin Mojžíše, a mluvil k němu z stánku úmluvy, řka:

2. Mluv k synům Izraelským a rci jim: Když by kdo z vás obětoval obět Hospodinu, z hovad, [totiž] z volů aneb z drobného dobytka obětovati budete obět svou.

3. Jestliže zápalná obět jeho [byla by] z skotů, samce bez vady obětovati bude. U dveří stánku úmluvy obětovati jej bude dobrovolně, před oblíčejem Hospodinovým.

4. A vloží ruku svou na hlavu oběti zápalné, i bude příjemná jemu k očištění jeho.

5. Tedy zabije volka toho před tváří Hospodinovou, a obětovati budou kněží, synové Aronovi, krev, a pokropí tou krví oltáře svrchu vůkol, kterýž jest u dveří stánku úmluvy.

6. I stáhne kůži s oběti zápalné, a rozseká ji na díly své.

7. A dají synové Arona kněze oheň na oltář, a narovnají dříví na tom ohni.

8. Potom zpořádají kněží, synové Aronovi, díly ty, hlavu i tuk, na dříví vložené na oheň, kterýž jest na oltáři.

9. A droby jeho i nohy jeho vymyjete vodou. I páliti bude kněz všecko to na oltáři; zápal jest [v] obět ohnivou, vůně spokojující Hospodina.

10. Jestliže pak z drobného dobytka [bude] obět jeho, z ovcí aneb z koz k oběti zápalné, samce bez poškvrny obětovati bude.

11. A zabije ho při straně oltáře půlnoční před tváří Hospodinovou, a pokropí kněží, synové Aronovi, krví oltáře vůkol.

12. I rozseká ho na díly jeho s hlavou jeho i tukem jeho, a zpořádá je kněz na dříví vložené na oheň, kterýž jest na oltáři.

13. A střeva jeho i nohy jeho vymyje vodou. Tedy obětovati bude kněz všecko to, a páliti bude to na oltáři; zápal jest [v] obět ohnivou, vůně spokojující Hospodina.

14. Jestliže pak z ptactva obět zápalnou obětovati bude Hospodinu, tedy ať obětuje z hrdliček aneb z holoubat obět svou.

15. I vloží je kněz na oltář a nehtem natrhne hlavy jeho, a zapálí na oltáři, vytlače krev jeho na stranu oltáře.

16. Odejme také vole jeho s nečistotami jeho, a povrže je blízko oltáře k straně východní na místo, kdež jest popel.

17. A natrhne ho za křídla jeho, [kterýchž však] neodtrhne. I páliti bude je kněz na oltáři na dříví, kteréž jest na ohni; zápalť jest [v] obět ohnivou, vůně spokojující Hospodina.


 


1998-2021 © BIBLE.CZ
Za nezištné poskytnutí biblického textu děkujeme Michalu Rovnaníkovi