Exodus, 40.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Potom mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. V den měsíce prvního, prvního [dne] téhož měsíce vyzdvihneš příbytek, stánek úmluvy.
3. A postavíš tam truhlu svědectví a zastřeš ji oponou.
4. Vneseš i stůl a zřídíš řád jeho, vneseš také svícen a rozsvítíš lampy jeho.
5. Postavíš též oltář zlatý pro kadění naproti truhle svědectví, a zavěsíš zastření ve dveřích příbytku.
6. Potom postavíš oltář k zápalům přede dveřmi příbytku stánku úmluvy.
7. Postavíš také umyvadlo mezi stánkem úmluvy a mezi oltářem, do něhož naleješ vody.
8. Naposledy vyzdvihneš síň vůkol a zavěsíš zastření brány síně.
9. Tedy vezmeš olej pomazání a pomažeš příbytku a všech věcí, kteréž v něm jsou, a posvětíš ho i všech nádob jeho, a bude svatý.
10. Pomažeš i oltáře zápalu a všech nádob jeho a posvětíš oltáře, a budeť oltář svatý.
11. Pomažeš také umyvadla a podstavku jeho, a posvětíš ho.
12. A přistoupiti kážeš Aronovi i synům jeho ke dveřím stánku svědectví, a umyješ je vodou.
13. A oblečeš Arona v roucha svatá a pomažeš ho a posvětíš ho, aby úřad kněžský konal přede mnou.
14. Synům také jeho přistoupiti kážeš, a zobláčíš je v sukně.
15. A pomažeš jich, tak jako jsi pomazal otce jejich, aby úřad kněžský konali přede mnou, aby jim bylo pomazání jejich toto k kněžství věčnému po rodech jejich.
16. I učinil Mojžíš [tak]. Všecko, jakž mu rozkázal Hospodin, tak učinil.
17. I stalo se měsíce prvního léta druhého, prvního dne měsíce, že vyzdvižen jest příbytek.
18. Mojžíš tedy vyzdvihl příbytek a podložil podstavky jeho a postavil dsky jeho, a provlékl svlaky jeho, a vyzdvihl sloupy jeho.
19. Potom postavil stánek v příbytku a dal přikrytí stánku svrchu na něj, jakož mu byl přikázal Hospodin.
20. A vzav svědectví, vložil je do truhly, uvlékl také sochory k truhle a dal slitovnici svrchu na truhlu.
21. I vnesl truhlu do příbytku a zavěsil oponu zastření, a zastřel truhlu svědectví, jakož byl přikázal Hospodin Mojžíšovi.
22. Postavil i stůl v stánku úmluvy k straně příbytku půlnoční, vně před oponou.
23. A zřídil na něm zpořádaní chlebů před Hospodinem, jakž přikázal Hospodin Mojžíšovi.
24. A postavil svícen v stánku úmluvy naproti stolu, v straně příbytku ku poledni.
25. A rozsvítil lampy před Hospodinem, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi.
26. Postavil také oltář zlatý v stánku úmluvy před oponou,
27. A kadil na něm kadidlem vonným, jakž přikázal Hospodin Mojžíšovi.
28. Zavěsil také zastření dveří příbytku.
29. A oltář zápalu postavil ke dveřům příbytku stánku úmluvy, a obětoval na něm oběti zápalné a suché, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi.
30. A postavil umyvadlo mezi stánkem úmluvy a mezi oltářem, do něhož nalil vody k umývání.
31. A umýval z něho Mojžíš, Aron a synové jeho ruce své i nohy své.
32. Když vcházeli do stánku úmluvy, a když přistupovali k oltáři, umývali se, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi.
33. Naposledy vyzdvihl síň vůkol příbytku a oltáře, a zavěsil zastření brány síně. A tak dokonal Mojžíš dílo to.
34. Tedy přikryl oblak stánek úmluvy, a sláva Hospodinova naplnila příbytek.
35. A nemohl Mojžíš vjíti do stánku úmluvy; nebo byl nad ním oblak, a sláva Hospodinova naplnila příbytek.
36. Když pak odnášel se oblak s příbytku, brali se synové Izraelští po všech taženích svých.
37. Pakli se neodnášel oblak, nehýbali se až do dne, v němž se zdvihl.
38. A byl oblak Hospodinův nad příbytkem ve dne, a oheň býval v noci na něm, před očima všeho domu Izraelského ve všech taženích jejich.