Exodus, 39.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Z modrého pak postavce a šarlatu a červce dvakrát barveného udělali roucha k službě, k přisluhování v svatyni. Udělali i roucho svaté, kteréž by bylo Aronovi, jakž byl přikázal Hospodin Mojžíšovi.
2. A udělal náramenník z zlata, postavce modrého a šarlatu, a červce dvakrát barveného, a bílého hedbáví přesukovaného.
3. I nadělali plíšků zlatých, a nastříhali [z nich] nití, aby [jimi] províjeli skrze modrý postavec a šarlat, a červec dvakrát barvený a bílé hedbáví, dílem řemeslným.
4. Náramky u něho udělali tak, aby se jeden s druhým spojiti mohl; na dvou krajích svých spojoval se.
5. Přepásaní také náramenníka, kteréž bylo na něm, z týchž [věcí] bylo [a] týmž dílem, z zlata, postavce modrého a šarlatu a červce dvakrát barveného, a bílého hedbáví přesukovaného, jakž byl přikázal Hospodin Mojžíšovi.
6. Přisadili i kamení onychinové, vložené a vsazené do zlata, řezané tak, jako ryty bývají pečeti, s jmény synů Izraelských.
7. A vložil je na vrchní kraje náramenníku, [aby byli] kamenové pro pamět na syny Izraelské, jakž byl přikázal Hospodin Mojžíšovi.
8. Udělal i náprsník dílem řemeslným, [takovým] dílem jako náramenník, z zlata, postavce modrého a šarlatu, a červce dvakrát barveného, a bílého hedbáví přesukovaného.
9. Čtverhranatý byl; dvojnásobní udělali náprsník, na píd zdélí, a na píd zšíří, dvojnásobní.
10. A vysadili jej čtyřmi řady kamení [drahého] pořádkem [tímto:] Sardius, topazius a smaragdus v řadu prvním;
11. V řadu pak druhém karbunkulus, zafir a jaspis;
12. A v řadu třetím linkurius, achates a ametyst;
13. A v čtvrtém řadu chrysolit, onychin a beryl, vložení a vsazení do zlata v svém pořádku.
14. Těch pak kamenů s jmény synů Izraelských bylo dvanácte vedlé jmen jejich, vyrytých, jako pečet ryta bývá, každý vedlé jména svého pro dvanáctero pokolení.
15. Udělali i k náprsníku řetízky jednostejné, dílem točeným z zlata čistého.
16. Udělali také dva haklíky zlaté, a dva kroužky zlaté, a připjali ty dva kroužky na dvou krajích náprsníku.
17. A prostrčili dva řetízky zlaté skrze dva kroužky na krajích náprsníku.
18. Druhé pak dva konce dvou řetízků vpjali do dvou těch haklíků, a dali je na vrchní kraje náramenníku po předu.
19. Udělali též dva kroužky zlaté, kteréž dali na dva kraje náprsníku, na [té] obrubě jeho, kteráž byla po straně náramenníka po spodu.
20. Udělali ještě dva [jiné] kroužky zlaté, kteréž dali na dvě strany náramenníka zespod po předu, proti spojení jeho, [kteréž jest] nad přepásaním náramenníka.
21. I přivázali náprsník od kroužků jeho k kroužkům toho náramenníka tkanicí hedbáví modrého, aby byl nad přepásaním náramenníka, a [aby] neodevstával náprsník od náramenníka, jakž byl přikázal Hospodin Mojžíšovi.
22. Udělal také plášť [náležející k] náramenníku, dílem vytkávaným, všecken z postavce modrého,
23. A díru u prostřed pláště, jako díra v pancíři; okolek byl po kraji jejím vůkol, aby se neroztrhl.
24. Udělali také na podolku pláště jablka zrnatá z postavce modrého a šarlatu, a červce dvakrát barveného, a [bílého hedbáví] přesukovaného.
25. Nadělali i zvonečků z zlata čistého, a zzavěšovali zvonečky ty mezi jablky zrnatými u podolku pláště vůkol, u prostřed [mezi] jablky zrnatými;
26. Zvonček a jablko zrnaté, [opět za tím] zvonček a jablko zrnaté u podolku pláště vůkol, k [užívání toho] při službě, jakž byl přikázal Hospodin Mojžíšovi.
27. Potom udělali sukni z bílého hedbáví dílem vytkávaným, Aronovi a synům jeho.
28. I čepici z bílého hedbáví, a klobouky ozdobné z bílého hedbáví, a košilky tenké z bílého hedbáví přesukovaného,
29. Pás také z bílého hedbáví přesukovaného, a postavce modrého a šarlatu, a červce dvakrát barveného, dílem krumpéřským, jakž byl přikázal Hospodin Mojžíšovi,
30. Udělali i plech koruny svaté z zlata čistého, a napsali na něm písmo dílem vyrývajících pečeti: Svatost Hospodinu.
31. A dali do něho tkanici z hedbáví modrého, aby přivázán byl k čepici na hoře, jakž byl přikázal Hospodin Mojžíšovi.
32. A tak dokonáno jest všecko dílo příbytku stánku úmluvy; a učinili synové Izraelští všecko, jakž přikázal Hospodin Mojžíšovi, tak učinili,
33. A přinesli příbytek ten k Mojžíšovi, stánek i všecka nádobí jeho, háky jeho, dsky jeho, svlaky jeho, i sloupy jeho a podstavky jeho,
34. Přikrytí také z koží skopových na červeno barvených, a přikrytí z koží jezevčích i oponu zastření,
35. Truhlu svědectví s sochory jejími i slitovnici,
36. Stůl, všecka nádobí jeho i chléb předložení,
37. Svícen čistý, lampy jeho, lampy zpořádané, i všecka nádobí jeho, i olej k svícení,
38. Též oltář zlatý a olej pomazání a kadidlo z vonných věcí a zastření ke dveřům stánku,
39. Oltář měděný a rošt jeho měděný, sochory jeho a všecka nádobí jeho, i umyvadlo a podstavek jeho,
40. Očkovaté koltry síně a sloupy k nim s podstavky jejich, i zastření k bráně [té] síně, provazy také její a kolíky i všecka nádobí k službě příbytku, k stánku úmluvy,
41. Roucha k službě, k přisluhování v svatyni, roucho svaté Arona kněze i roucho synů jeho k konání úřadu kněžského.
42. Vedlé všeho, což přikázal Hospodin Mojžíšovi, tak udělali synové Izraelští všecko to dílo.
43. A viděl Mojžíš všecko to dílo, a aj, udělali je, jakž byl přikázal Hospodin, tak udělali. I požehnal jim Mojžíš.