Exodus, 36.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Tedy dělal Bezeleel a Aholiab i všeliký muž vtipný, jimž dal Hospodin moudrost a rozumnost, aby uměli dělati všeliké dílo k službě svatyně, všecko, což přikázal Hospodin.
2. Povolal pak Mojžíš Bezeleele a Aholiaba i každého muže vtipného, v jehož srdce dal Hospodin moudrost, každého [také,] kohož ponoukalo srdce jeho, aby přistoupil ku práci díla toho.
3. A vzali od Mojžíše všecky dary, kteréž přinesli synové Izraelští k dílu služebnému svatyně, aby dělali je. Ale oni vždy předce přinášeli k němu každého jitra dary dobrovolné.
4. Tedy přišli všickni vtipní dělníci díla svatyně, každý od díla svého, kteréž dělali,
5. A mluvili k Mojžíšovi těmi slovy: Mnohem více přináší lid, nežli potřebí jest k dělání díla, kteréž přikázal Hospodin dělati.
6. I rozkázal Mojžíš, aby provoláno bylo v vojště takto: Muž ani žena, žádný nepřinášej více oběti k svatyni. I zbráněno jest lidu, aby nenosili.
7. Nebo měli potřeb hojně dosti k dělání všelikého díla, tak že zbývalo.
8. I dělal každý vtipný z dělníků těch dílo to, příbytek z desíti čalounů, [kteříž byli] z bílého hedbáví přesukovaného, a z postavce modrého a šarlatu, a z červce dvakrát barveného, cherubíny dílem řemeslným udělal na nich.
9. Dlouhost čalounu jednoho osm a dvadceti loktů, a čtyř loktů širokost čalounu jednoho; všickni čalounové byli jednostejné míry.
10. Potom spojil pět čalounů jeden s druhým, a pět [jiných] čalounů spojil jeden s druhým.
11. Nadělal i ok z hedbáví modrého po kraji čalounu jednoho na konci, kde se spojovati má [s druhým,] a tolikéž udělal na kraji čalounu druhého na konci v spojení druhém.
12. Padesáte ok udělal na čalounu jednom, a padesáte ok udělal po kraji čalounu, kterýmž připojen byl k druhému; oko jedno proti druhému bylo.
13. Udělal i padesáte haklíků zlatých a spojil čalouny jeden s druhým haklíky těmi; [a tak] udělán jest příbytek jeden.
14. Nadto nadělal houní z srstí kozích na stánek, [k přistírání] příbytku po vrchu; jedenácte houní udělal.
15. Dlouhost houně jedné třidceti loktů, a širokost houně jedné čtyř loktů; jednostejná míra [byla] těch jedenácti houní.
16. A spojil pět houní obzvláštně, a šest houní obzvláštně.
17. Udělal také padesáte ok po kraji houně na konci, kdež se spojovati má, a padesáte ok udělal po kraji houně v spojení druhém.
18. Udělal k tomu haklíků měděných padesáte k spojení stánku, aby byl jedno.
19. Nadto udělal přikrytí stánku z koží skopcových na červeno barvených, a přikrytí z koží jezevčích svrchu.
20. Nadělal k příbytku i desk z dříví setim stojatých.
21. Desíti loktů dlouhost dsky, a půl druhého širokost dsky každé.
22. Dva čepy měla dska jedna, podobně jako stupně u schodu spořádané, jeden proti druhému; tak udělal u všech desk příbytku.
23. Zdělal i dsky k příbytku, dvadceti desk k straně polední, k větru polednímu.
24. A čtyřidceti podstavků stříbrných udělal pode dvadceti desk, dva podstavky pod jednu dsku ke dvěma čepům jejím, a dva podstavky pod dsku druhou pro dva čepy její.
25. Na druhé pak straně příbytku k straně půlnoční udělal dvadceti desk,
26. A čtyřidceti podstavků jejich stříbrných, dva podstavky pod jednu dsku a dva podstavky pod dsku druhou.
27. Na straně pak příbytku k západu udělal šest desk.
28. Dvě dsky udělal v úhlech po obou stranách příbytku.
29. A byly spojené po spodu a tolikéž spojené svrchu k jednomu kruhu; tak udělal po obou stranách ve dvou úhlech.
30. A tak bylo osm desk a podstavků jejich stříbrných šestnácte, dva podstavkové pod každou dskou.
31. Nadělal i svlaků z dřívi setim, pět ke dskám straně příbytku jedné,
32. A pět svlaků ke dskám druhé strany příbytku, a pět svlaků ke dskám strany příbytku západní, [dosahujících] k oběma úhlům.
33. A svlak prostřední udělal, aby šel po prostředku desk od jednoho kraje k druhému.
34. Dsky pak obložil zlatem a kruhy jejich udělal z zlata, aby v nich svlaky byly; a obložil svlaky zlatem.
35. Udělal také oponu z postavce modrého a šarlatu, a z červce dvakrát barveného, a z bílého hedbáví přesukovaného; dílem řemeslným udělal ji s [figurami] cherubínů.
36. A udělal pro ni čtyři sloupy [z dříví] setim, a obložil je zlatem; hákové pak jejich byli zlatí, a slil k nim čtyři podstavky stříbrné.
37. Udělal také zastření ke dveřům stánku z postavce modrého, z šarlatu a z červce dvakrát barveného a z bílého hedbáví přesukovaného, dílem krumpéřským,
38. A sloupů k tomu [zastření] pět s háky jejich, (obložil pak makovice a přepásaní jich zlatem), a podstavků pět měděných.