Exodus, 35.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Tedy svolal Mojžíš všecko shromáždění synů Izraelských, a řekl jim: Tato jsou slova, kteráž přikázal [vám] Hospodin, abyste je činili.
2. Šest dní děláno bude dílo, ale v sedmý den mějte svátek, sobotu odpočinutí Hospodinova. Kdo by dělal v něm dílo, umře.
3. Nezanítíte ohně nikdež v příbytcích svých v den sobotní.
4. Mluvil také Mojžíš ke všemu shromáždění synů Izraelských takto: Toto jest slovo, kteréž přikázal Hospodin, řka:
5. Sebeřte z sebe obět pozdvižení Hospodinu. Každý, kdož jest ochotný v srdci svém, přinese tu obět Hospodinu: Zlato, stříbro a měď,
6. A postavec modrý, a šarlat, a červec dvakrát barvený, a bílé hedbáví, a kozí [srsti;]
7. Též kůže skopců na červeno barvené, a kůže jezevčí, a dříví setim,
8. A olej k svícení a vonné věci na olej ku pomazání a pro kadění vonné,
9. A kamení onychinové, a [jiné] kamení k vsazování do náramenníku a náprsníku.
10. A všickni, [kdož jsou] vtipní mezi vámi, přijdou a dělati budou, cožkoli přikázal Hospodin:
11. Příbytek, stánek jeho i přikrytí jeho a háky jeho, dsky jeho, svlaky jeho, sloupy jeho i podstavky jeho;
12. Truhlu s sochory jejími, slitovnici a oponu zastření;
13. Stůl i sochory k němu se všemi nádobami jeho, i chléb předložení;
14. A svícen k svícení s nádobami jeho i lampy jeho, a olej k svícení;
15. Též oltář pro kadění a sochory jeho, i olej pomazání a kadidlo z vonných věcí, i zastření dveří v příbytku;
16. Oltář k zápalu a rošt jeho měděný a sochory jeho, i všecka nádobí jeho, i umyvadlo s podstavkem jeho;
17. Koltry očkovaté k síni, sloupy její a podstavky její, i zastření brány do síně;
18. Kolíky k příbytku, a kolíky síně s provázky jejich;
19. Roucha k službě, k přisluhování v svatyni, i roucho svaté Arona kněze, i roucho synů jeho k konání úřadu kněžského.
20. Vyšlo tedy všecko shromáždění synů Izraelských od tváři Mojžíšovy,
21. A přišli, každý muž, kteréhož ponuklo srdce jeho, a každý, v němž duch jeho byl dobrovolný, a přinesli obět pozdvižení Hospodinu, k dílu stánku úmluvy a ke vší službě jeho, i k rouchu svatému.
22. Přicházeli muži i ženy, každý, kdož byl ochotný v srdci, [a] přinášeli spinadla, a náušnice, a prsteny, a záponky z pravých rukou, všelijaké nádobí zlaté, a kdožkoli obětoval obět zlata Hospodinu.
23. Každý, kdož měl postavec modrý a šarlat, a červec dvakrát barvený, a bílé hedbáví a kozí [srsti,] a kůže skopců na červeno barvené, a kůže jezevčí, přinesl [to.]
24. Kdokoli obětoval obět stříbra a mědi, přinášeli [to za] obět pozdvižení Hospodinu; každý také, kdo měl dříví setim, ke všelikému dílu služebnosti, přinášeli [je].
25. Ano i všecky ženy vtipné rukama svýma předly, a přinesly, co napředly, postavec modrý a šarlat, a červec dvakrát barvený a bílé hedbáví.
26. Všecky pak ženy, kterýchž ponuklo srdce jejich, [aby předly] uměle, předly [srsti] kozí.
27. Knížata pak přinášeli kamení onychinové, a jiné kamení k vsazování do náramenníku a náprsníku,
28. Též vonné věci a olej k svícení, a k oleji pomazání, a k vonnému kadidlu.
29. Každý muž i žena, v nichž ochotné srdce jejich bylo k tomu, aby přinášeli [potřeby] ke všelikému dílu, kteréž byl přikázal dělati Hospodin skrze Mojžíše, přinášeli synové Izraelští obět dobrovolnou Hospodinu.
30. Tedy řekl Mojžíš synům Izraelským: Pohleďte, povolal ze jména Hospodin Bezeleele, syna Uri, syna Hur, z pokolení Judova.
31. A naplnil ho duchem Božím, moudrostí, rozumností i uměním všelijakého řemesla,
32. Aby vtipně smysliti uměl, jak by se co dělati mělo na zlatu a stříbru a mědi,
33. I v řemeslném strojení kamenů k vsazování, i v díle od dřeva, aby dělal všelijakým řemeslem vtipným.
34. Dal nadto v srdce jeho [i to,] aby učiti mohl on i Aholiab, syn Achisamechův z pokolení Dan.
35. Naplnil je moudrostí srdce, aby dělali všelijaké dílo tesařské a řemeslné, i krumpéřské a vytkávané z postavce modrého a šarlatu, a červce dvakrát barveného, a bílého hedbáví, a aby dělali všelijaké dílo a vymýšleli vtipné věci.