Exodus, 29.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Toto také učiníš jim ku posvěcení jich, aby úřad kněžský konali přede mnou: Vezmi volka jednoho ještě mladého a skopce dva bez vady.
2. Chleby též přesné a koláče přesné s olejem smíšené, a oplatky přesné polité olejem; z běli pšeničné naděláš toho.
3. A vklada to do koše jednoho, obětovati to budeš v koši, spolu s tím volkem a dvěma skopci.
4. Potom Aronovi a synům jeho přistoupiti kážeš ke dveřím stánku úmluvy, a umyješ je vodou.
5. A vezma roucha, oblečeš Arona v sukni, a v plášť [náležící pod] náramenník, a v náramenník, a v náprsník, a přepášeš ho pasem náramenníka.
6. Vstavíš i čepici na hlavu jeho, a korunu svatosti vstavíš na čepici.
7. Naposledy vezmeš olej pomazání, a vyleje na hlavu jeho, pomažeš ho.
8. Potom synům jeho přistoupiti kážeš, a zobláčíš je v sukně.
9. A zopasuješ je pasy, Arona i syny jeho, a vstavíš jim čepičky [na hlavu]. I budouť míti kněžství řádem věčným; a posvětíš ruky Aronovy a ruky synů jeho.
10. Přivedeš také volka před stánek úmluvy, i vloží Aron a synové jeho ruce své na hlavu volka.
11. A zabiješ volka před Hospodinem u dveří stánku úmluvy.
12. A nabera krve z volka, pomažeš na rozích oltáře prstem svým, a všecku krev vyleješ k spodku oltáře.
13. Vezmeš pak všecken tuk přikrývající droby a branici s jater, a dvě ledviny s tukem, kterýž jest na nich, a zapálíš to na oltáři.
14. Maso pak [z toho] volka, a kůži s lejny jeho spálíš ohněm vně za stany; [nebo] obět za hříchy jest.
15. Skopce také jednoho vezmeš, a vloží Aron a synové jeho ruce své na hlavu toho skopce.
16. A zabiješ toho skopce, a nabera krve jeho, pokropíš oltáře na vrchu vůkol.
17. Skopce pak rozsekáš na kusy, a vymyje droby jeho i nohy, vkladeš je na [ty] kusy z něho a na hlavu jeho.
18. A [potom] všeho skopce zapálíš na oltáři; [nebo] zápal ten jest Hospodinu vůně příjemná, obět ohnivá jest Hospodinu.
19. Vezmeš také skopce druhého; i vloží Aron a synové jeho ruce své na hlavu téhož skopce.
20. A zabiješ skopce toho, a vezma krev jeho, pomažeš [jí] konce ucha Aronova, a konce pravého ucha synů jeho, i palce na pravé ruce jejich, a palce na pravé noze jejich; a vykropíš tu krev na oltář vůkol.
21. A vezma krve, kteráž [bude] na oltáři, a oleje pomazání, pokropíš Arona a roucha jeho i synů jeho a roucha jejich s ním; a budeť posvěcen on i roucho jeho, i synové jeho, a roucho synů jeho s ním.
22. Potom vezmeš z skopce tuk a ocas, a tuk přikrývající droby, a branici s jater, a dvě ledviny s tukem, kterýž jest na nich, a plece pravé, (nebo skopec naplnění jest),
23. A jeden pecník chleba, a jeden koláč chleba s olejem, a oplatek jeden z koše chlebů přesných, kterýž jest před Hospodinem.
24. A dáš to vše v ruce Aronovy a v ruce synů jeho, a obraceti to budeš sem i tam, [aby byla] obět obracení před Hospodinem.
25. Potom vezma to z rukou jejich, zapálíš na oltáři v zápal, k vůni příjemné před Hospodinem. Toť jest obět ohnivá Hospodinu.
26. Vezmeš také hrudí z skopce posvěcení, kterýž bude Aronův, a obraceti je budeš sem i tam, [aby byla] obět obracení před Hospodinem; a budeť na tvůj díl.
27. Posvětíš tedy hrudí obracení, a plece pozdvižení, kteréž obracíno a kteréž pozdvihováno bylo z skopce posvěcení, z toho, kterýž [bude] Aronův, a z toho, kterýž [bude] synů jeho.
28. A bude to Aronovi a synům jeho právem věčným od synů Izraelských, když [obět] pozdvižení bude. Nebo pozdvižení bude od synů Izraelských, z obětí jejich pokojných; pozdvižení jejich [náleží] Hospodinu.
29. Roucha pak svatá, kteráž jsou Aronova, zůstanou synům jeho po něm, aby pomazováni byli v nich, a aby posvěcovány byly v nich ruce jejich.
30. Sedm dní bude v nich choditi kněz, [kterýž bude] na jeho místě z synů jeho, kterýž vcházeti bude do stánku úmluvy, aby sloužil v svatyni.
31. Skopce pak posvěcení vezma, uvaříš maso jeho na místě svatém.
32. A budeť jísti Aron s syny svými maso toho skopce a chléb, kterýž jest v koši u dveří stánku úmluvy.
33. Jísti budou to ti, za něž očištění se stalo ku posvěcení rukou jejich, aby posvěceni byli. Cizí pak nebude jísti, nebo svatá věc jest.
34. Zůstalo-li by co masa posvěcení a chleba až do jitra, spálíš ostatky ohněm; nebude jedeno, nebo svatá věc jest.
35. Tak tedy uděláš s Aronem a syny jeho vedlé všeho, což jsem přikázal tobě; za sedm dní posvěcovati budeš rukou jejich.
36. A volka za hřích obětovati budeš na [každý] den na očištění, a krví za hřích pokropíš oltáře, čině očištění na něm, a pomažeš ho ku posvěcení jeho.
37. Za sedm dní očišťování konati budeš na oltáři, a posvětíš ho, a ten oltář bude nejsvětější. Cokoli dotkne se oltáře, posvěceno bude.
38. A toto jest, což obětovati budeš na oltáři, beránky roční dva, na [každý] den ustavičně.
39. Jednoho beránka obětovati budeš ráno, a beránka druhého obětovati budeš k večerou.
40. A desátý díl [efi] běli smíšené s olejem vytlačeným, [jehož by bylo s] čtvrtý díl hin, a k oběti mokré čtvrtý díl hin vína na jednoho beránka.
41. Tolikéž beránka druhého obětovati budeš k večerou. Jako při oběti suché ranní, a jako při mokré oběti její, tak při této učiníš, aby byla vůně příjemná, obět ohnivá Hospodinu.
42. Zápalná obět tato ustavičná [ať jest] po [všecky] věky vaše u dveří stánku úmluvy před Hospodinem, kdež přicházeti budu k vám, abych tam s tebou mluvil.
43. A tam přicházeti budu k synům Izraelským, a posvěceno bude [místo] slávou mou.
44. Nebo posvětím stánku úmluvy i oltáře; Arona také a synů jeho posvětím, aby mi úřad kněžský konali.
45. A bydliti budu u prostřed synů Izraelských, a budu jim za Boha.
46. A zvědíť, že já jsem Hospodin Bůh jejich, kterýž jsem je vyvedl z země Egyptské, abych přebýval u prostřed nich, já Hospodin Bůh jejich.