Exodus, 28.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Ty pak přijmi k sobě Arona bratra svého s syny jeho z prostředku synů Izraelských, aby úřad kněžský konali přede mnou: Aron, Nádab, Abiu, Eleazar a Itamar, synové Aronovi.
2. A uděláš roucha svatá Aronovi bratru svému k slávě a k ozdobě.
3. Ty také mluviti budeš se všechněmi umělými [řemeslníky], kteréž jsem naplnil duchem moudrosti, aby dělali roucha Aronovi ku posvěcení jeho, v nichž by úřad kněžský konal přede mnou.
4. Tato pak jsou roucha, kteráž udělají, náprsník, náramenník, plášť a sukni s oky, čepici a pás. [Takové] šaty svaté udělají Aronovi bratru tvému a synům jeho, aby úřad kněžský konali přede mnou.
5. A vezmou [řemeslníci] zlato a modrý postavec, a šarlat a červec dvakrát barvený a kment.
6. Udělají pak náramenník z zlata, z postavce modrého a šarlatu, z červce dvakrát barveného a hedbáví bílého, přesukovaného dílem řemeslným.
7. Dva vrchní kraje spojená míti bude na dvou koncích svých, a [tak] se spolu držeti bude.
8. Přepásaní pak přes ten náramenník, kteréž na něm bude, podobné bude dílu jeho; z týchž [věcí] bude, [totiž] z zlata, z postavce modrého a z šarlatu, a z červce dvakrát barveného, a z hedbáví bílého přesukovaného.
9. Vezmeš také dva kameny onychinové, a vyryješ na nich jména synů Izraelských.
10. Šest jmen jejich na kameni jednom, a jmen šest ostatních na kameni druhém, podlé [pořádku] narození jejich.
11. Dílem řemeslníka, kterýž řeže na kameni, a kterýž vyrývá pečeti, vyryješ na těch dvou kameních jména synů Izraelských; do zlata je vsadíš.
12. A položíš dva kameny ty na vrchních krajích náramenníku, kameny [pro] pamět na syny Izraelské; a nositi bude Aron jména jejich před Hospodinem na obou ramenách svých na památku.
13. Uděláš i haklíky zlaté.
14. A dva řetízky z zlata čistého jednostejně uděláš dílem točeným, a zavěsíš řetízky ty stočené na ty haklíky.
15. Uděláš také náprsník soudu dílem řemeslným, takovým dílem, jako náramenník uděláš jej z zlata, z postavce modrého, z šarlatu, z červce dvakrát barveného, a z bílého hedbáví přesukovaného.
16. Čverhraný bude a dvojnásobní; pídi dlouhost, a pídi širokost jeho bude.
17. A vysadíš jej všudy kamením [drahým]. Čtyřmi řady [ať] jest kamení, pořádkem [tímto:] Sardius, topazius a smaragdus v prvním řadu;
18. V druhém pak zpořádaní karbunkulus, zafir a jaspis;
19. A v řadu třetím linkurius, achates a ametyst;
20. V čtvrtém řadu chryzolit, onychina beryl. Vsazeni budou do zlata v svém pořádku.
21. Těch pak kamenů s jmény synů Izraelských bude dvanácte, podlé jmen jejich, [dílem] řežících pečeti; jeden každý podlé jména svého, pro dvanáctero pokolení budou.
22. Uděláš i k náprsníku řetízky jednostejné dílem točeným z zlata čistého.
23. Uděláš také k náprsníku dva kroužky zlaté, a dáš je na dva kraje náprsníka.
24. A prostrčíš dva řetízky zlaté skrze dva kroužky po krajích náprsníka.
25. A druhé konce těch dvou řetízků připneš k haklíkům, a dáš na vrchní kraje náramenníka po předu.
26. Uděláš i dva kroužky zlaté, kteréž dáš na dva kraje náprsníka, na tu obrubu jeho, kteráž jest po té straně k náramenníku do vnitřku.
27. Uděláš ještě dva [jiné] kroužky zlaté, kteréž dáš na dvě strany náramenníka zespod po předu naproti spojení jeho, svrchu nad přepásaním náramenníka.
28. Tak svíží náprsník ten, kroužky jeho s kroužky náramenníka, tkanicí z postavce modrého, aby byl nad přepásaním náramenníka, a neodevstával náprsník od náramenníka.
29. I bude nositi Aron jména synů Izraelských na náprsníku soudu na srdci svém, když vcházeti bude do svatyně, na památku před Hospodinem ustavičně.
30. Položíš pak do náprsníku soudu urim a thumim, aby bylo na srdci Aronově, když vcházeti bude před Hospodina; a nositi bude Aron soud synů Izraelských na srdci svém před Hospodinem vždycky.
31. Uděláš také plášť pod náramenník, všecken z postavce modrého.
32. A bude na vrchu v prostřed něho díra; okolek její všudy vůkol dílem tkaným, jako obojek u pancíře bude, aby se neroztrhl.
33. Uděláš i na podolku jeho jablka zrnatá z hedbáví modrého, z šarlatu a z červce dvakrát barveného, na podolku jeho vůkol, a zvonečky zlaté mezi nimi vůkol.
34. Zvonček zlatý a jablko zrnaté, [opět za tím] zvonček zlatý a jablko zrnaté na podolku pláště vůkol.
35. A bude to míti na sobě Aron při službách, aby slyšán byl zvuk jeho, když vcházeti bude do svatyně před Hospodina, i když vycházeti bude, aby neumřel.
36. Uděláš také plech z zlata čistého, a vyryješ na něm dílem vyrývajících pečeti: Svatost Hospodinu.
37. Kterýž dáš na tkanici z modrého postavce, a bude na čepici; napřed na čepici bude.
38. I bude nad čelem Aronovým, aby nesl Aron nepravosti posvěcených věcí, kterýchž by posvětili synové Izraelští při všech dařích posvěcených věcí svých; a bude nad čelem jeho vždycky, aby příjemné je činil před Hospodinem.
39. Uděláš také sukni z hedbáví bílého vázanou s oky; uděláš i čepici z hedbáví bílého; pás také uděláš dílem krumpéřským.
40. Synům také Aronovým zděláš sukně; pasy také jim uděláš a klobouky k slávě a k ozdobě.
41. A oblečeš v ně Arona bratra svého a syny jeho s ním, a pomažeš jich, a naplníš ruce jejich, a posvětíš mi jich, aby úřad kněžský konali přede mnou.
42. Nadělej jim i košilek lněných k zakrytí nahoty těla; od bedr až do stehen budou.
43. A ať je na sobě mají Aron i synové, když vcházeti budou do stánku úmluvy, aneb když přistupovati budou k oltáři, aby sloužili v svatyni; a neponesou nepravosti, aniž zemrou. Řád tento bude věčný jemu i potomkům jeho po něm.