Exodus, 27.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Uděláš také oltář z dříví setim pěti loket zdýlí a pěti loket zšíří; čverhranatý bude oltář, a tří loket zvýší bude.
2. A zděláš mu rohy na čtyřech úhlech jeho; z něho budou rohové jeho; a obložíš jej mědí.
3. Naděláš také k němu hrnců, do kterýchž by popel bral, a lopat a kotlíku, a vidliček a nádob k uhlí. Všecka nádobí jeho z mědi uděláš.
4. Uděláš mu i rošt mřežovaný měděný, a u té mříže čtyři kruhy měděné na čtyřech rozích jejích.
5. A dáš ji pod okolek oltáře do vnitřku; a bude ta mříže až do polu oltáře.
6. Uděláš k tomu oltáři i sochory z dříví setim, a mědí je okuješ.
7. A ti sochorové provlečeni budou skrze ty kruhy; a budou sochorové ti na obou stranách oltáře, když nošen bude.
8. Uděláš jej z desk, aby byl vnitř prázdný; jakž ukázáno tobě na hoře, tak udělají.
9. Uděláš také síň příbytku k straně polední; koltry síně té očkovaté [budou] z bílého hedbáví soukaného; sto loket zdélí ať má kraj jeden.
10. Sloupů pak [bude] k nim dvadcet, a podstavků k nim měděných dvadcet; háky na sloupích a přepásaní jich stříbrné.
11. A tak i strana půlnoční na dýl ať má koltry očkovaté sto [loket] zdýlí, a sloupů svých dvadceti, a podstavků k nim měděných dvadceti; háky na sloupích a přepásaní jich stříbrné.
12. Na šíř pak [té] síně k straně západní [budou] koltry očkovaté padesáti loktů [zdýlí], a sloupů k nim deset, a podstavků jejich deset.
13. A širokost síně v straně přední na východ [bude] padesáti loktů.
14. Patnácti loktů [budou] koltry očkovaté k straně [jedné], sloupové k nim tři, a podstavkové jejich tři.
15. A k straně druhé patnácti [loktů zdýlí] budou koltry očkovaté, sloupové jejich tři, a podstavkové jejich tři.
16. K bráně pak té síně [uděláno bude] zastření dvadcíti loktů z postavce modrého a šarlatu, a z červce dvakrát barveného, a bílého hedbáví soukaného, dílem krumpéřským, sloupové k němu čtyři, a podstavkové jejich čtyři.
17. Všickni sloupové síně vůkol přepásani budou stříbrem; hákové pak jejich [budou] stříbrní, a podstavkové jejich mědění.
18. Dlouhost síně [bude] sto loket, a širokost padesáte, všudy jednostejná, vysokost pak pěti loktů, z bílého hedbáví soukaného, a podstavkové budou mědění.
19. Všecka nádobí příbytku, ke vší službě jeho, a všickni kolíkové jeho, i všickni kolíkové síně z mědi [budou].
20. Ty také přikaž synům Izraelským, ať nanesou oleje olivového čistého, vytlačeného k svícení, aby lampy vždycky rozsvěcovány byly.
21. V stánku úmluvy před oponou, kteráž zastírati bude svědectví, spravovati je budou Aron a synové jeho od večera až do jitra před Hospodinem. [Toť bude] řád věčný, [kterýž zachovávati budou] potomci jejich mezi syny Izraelskými.