Exodus, 26.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Příbytek pak uděláš z desíti čalounů, [kteříž budou] z bílého hedbáví soukaného, a z postavce modrého, a z šarlatu, a z červce dvakrát barveného; a cherubíny dílem řemeslným uděláš.
2. Dlouhost čalounu jednoho osm a dvadceti loket, a širokost čalounu jednoho čtyři lokty; míra jedna bude všech čalounů.
3. Pět čalounů spolu spojeno bude jeden s druhým, a pět [druhých] čalounů též spolu spojeno bude jeden s druhým.
4. A naděláš i ok z hedbáví modrého po kraji čalounu jednoho na konci, kde se má spojovati [s druhým]; a tolikéž uděláš na kraji čalounu druhého na konci v spojení druhém.
5. Padesáte ok uděláš na čalounu jednom, a padesáte ok uděláš po kraji čalounu, kterýmž má připojen býti k druhému; oko jedno proti druhému aby bylo.
6. Uděláš také padesáte haklíků zlatých a spojíš čalouny jeden s druhým haklíky těmi; a tak bude příbytek jeden.
7. Nadto uděláš houní z srstí kozích na stánek k [přistírání] příbytku po vrchu; jedenácte takových houní uděláš.
8. Dlouhost houně jedné třidceti loktů, a širokost houně jedné čtyř loktů; jednostejná míra těch jedenácti houní [bude].
9. A spojíš pět houní obzvláštně, a šest houní opět obzvláštně, a přehneš na dvé houni šestou napřed v čele stánku.
10. Uděláš pak padesáte ok po kraji houně jedné na konci, kdež se spojovati má, a padesáte ok po kraji houně k spojení druhému.
11. Uděláš také haklíků měděných padesát, kteréž vepneš do ok, a spojíš stánek, aby byl jedno.
12. Co pak zbývá houní [po přikrytí] stánku, [totiž] půl houně přesahující, převisne při zadní straně příbytku.
13. A loket s jedné a loket s druhé strany, zbývající na dýl z houní stánku, převisne po stranách příbytku sem i tam, aby jej přikrýval.
14. Uděláš také přikrytí na stánek z koží skopových na červeno barvených, přikrytí také z koží jezevčích svrchu.
15. Naděláš k příbytku i desk stojatých z dříví setim.
16. Desíti loktů dlouhost dsky, a půl druhého lokte širokost dsky jedné.
17. Dva čepy dska jedna míti bude, podobně jako stupně u schodu zpořádané, jeden proti druhému; tak uděláš u všech desk příbytku.
18. Zděláš pak desky k příbytku, dvadceti desk k straně polední, k větru polednímu.
19. (A čtyřidceti podstavků stříbrných uděláš pod dvadceti desk; dva podstavky pod jednu dsku ke dvěma čepům jejím, a dva podstavky pod dsku druhou pro dva čepy její.)
20. Na druhé pak straně příbytku k straně půlnoční dvadceti desk,
21. A čtyřidceti podstavků jejich stříbrných; dva podstavky pod jednu dsku a dva podstavky pod dsku druhou.
22. Na straně také příbytku k západu šest uděláš desk.
23. A dvě dsky uděláš v obou dvou úhlech příbytku;
24. Kteréž budou spojené pozpodu, a tolikéž spojené svrchu k jednomu kruhu; tak bude při dvou těch, ve dvou úhlech budou.
25. A tak bude osm desk, a podstavkové jejich stříbrní, šestnácte podstavků; dva podstavkové pod dskou jednou a dva podstavkové pod dskou druhou.
26. Naděláš také svlaků z dříví setim. Pět [jich bude] dskám k straně příbytku jedné,
27. A pět svlaků dskám při straně příbytku druhé, a pět svlaků dskám k straně západní příbytku [dosahující] k oběma úhlům.
28. Ale prostřední svlak u prostřed desk provleče se od jednoho konce k druhému.
29. Ty pak dsky obložíš zlatem, a kruhy k nim uděláš zlaté, do nichž by svlakové byli uvlačováni; a obložíš i svlaky zlatem.
30. A [tak] vyzdvihneš příbytek podlé způsobu toho, kterýž tobě ukázán na hoře.
31. Uděláš i oponu z postavce modrého, a z šarlatu, a z červce dvakrát barveného, a z bílého hedbáví soukaného; dílem řemeslným uděláš ji s cherubíny.
32. A zavěsíš ji na čtyřech sloupích z [dříví] setim, obložených zlatem, (hákové jejich zlatí), na čtyřech podstavcích stříbrných.
33. A dáš oponu na háky, a vneseš vnitř za oponu truhlu svědectví; a oddělovati vám bude ta opona svatyni od svatyně svatých.
34. Položíš také slitovnici na truhlu svědectví v svatyni svatých.
35. A postavíš stůl vně před oponou, svícen pak naproti stolu v straně příbytku polední, a stůl dáš na stranu půlnoční.
36. A uděláš zastření dveří stánku z postavce modrého a z šarlatu, a z červce dvakrát barveného, a z bílého hedbáví přesukovaného, dílem vyšívaným.
37. K zastření pak tomu uděláš pět sloupů z [dříví] setim, kteréž obložíš zlatem, a hákové jejich zlatí; a sleješ k nim pět podstavků měděných.