Exodus, 25.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Mluv k synům Izraelským, ať mi vybírají obět vzhůru pozdvižení. Od každého člověka, kterýž by ji z srdce dobrovolně dal, přijměte takovou obět mou.
3. Tatoť pak jest obět pozdvižení, kterouž budete bráti od nich: Zlato, a stříbro, a měď,
4. Postavec modrý, šarlat, a červec dvakrát barvený, bílé hedbáví a [srsti] kozí;
5. Též kůže skopcové na červeno barvené, a kůže jezevčí, a dříví setim,
6. Olej k svícení, vonné věci na olej ku pomazování, a pro kadění vonné věci;
7. Kamení onychinové, a [jiné] kamení k vsazování do náramníku a náprsníku.
8. I udělajíť mi svatyni, abych bydlil u prostřed nich.
9. Vedlé všeho, jakž já ukazuji tobě podobenství stánku a podobenství všech nádob jeho, tak uděláte.
10. Udělají také truhlu z dříví setim. Půl třetího lokte bude dlouhost její, půl druhého lokte širokost její, půl druhého také lokte vysokost její.
11. A obložíš ji zlatem čistým, vnitř i zevnitř obložíš ji; a uděláš nad ní vůkol korunu zlatou.
12. Sliješ k ní také čtyři kruhy zlaté, kteréž přiděláš ke čtyřem úhlům jejím, dva totiž kruhy po jedné straně její, a dva kruhy po druhé straně její.
13. Uděláš k tomu [i] sochory z dříví setim, a obložíš je zlatem.
14. I uvlečeš sochory do kruhů po stranách té truhly, aby na nich nošena byla truhla.
15. V kruzích té truhly budou bývati sochorové; nebudou vytahováni z nich.
16. A dáš do truhly svědectví, kteréž dám tobě.
17. Uděláš i slitovnici z zlata čistého. Půl třetího lokte bude dlouhost její, půl druhého pak lokte širokost její.
18. Uděláš také dva cherubíny zlaté, z taženého [zlata] uděláš je na dvou koncích slitovnice.
19. Uděláš pak cherubína jednoho na jednom konci, a cherubína druhého na druhém konci; na slitovnici uděláte cherubíny na obou koncích jejích.
20. A budou míti cherubínové křídla vztažená svrchu, zastírajíce křídly svými slitovnici, a tváři jejich [obráceny] budou jednoho k druhému; k slitovnici budou tváři cherubínů.
21. Dáš pak slitovnici svrchu na truhlu, a do truhly vložíš svědectví, kteréž dám tobě.
22. A tam budu přicházeti k tobě, a s tebou z té slitovnice, z prostředku dvou cherubínů, kteříž jsou nad truhlou svědectví, mluviti o všecko, cožť bych poroučeti chtěl k synům Izraelským.
23. Uděláš také stůl z dříví setim. Dvou loket bude dlouhost jeho, a na loket širokost jeho, půl druhého pak lokte vysokost jeho.
24. A obložíš jej zlatem čistým, a uděláš mu okolek zlatý vůkol.
25. Uděláš také okolo něho lištu čtyř prstů zšíří; a okolek zlatý uděláš okolo té lišty.
26. Uděláš u něho i čtyři kruhy zlaté, kteréž vpustíš do čtyř úhlů, kteříž jsou ve čtyřech nohách jeho.
27. Pod tou lištou budou kruhové, skrze něž provlačováni budou sochorové k nošení stolu.
28. Ty pak sochory uděláš z dříví setim, a obložíš je zlatem; i bude stůl nošen na nich.
29. Uděláš také misy jeho, a lžice jeho, a přikryvadla jeho, a koflíky jeho, k přikrývání; z čistého zlata naděláš toho.
30. A klásti budeš na ten stůl chleby předložení před tvář mou ustavičně.
31. Uděláš také svícen z zlata čistého, z taženého [zlata] ať jest ten svícen; sloupec jeho i prutové jeho, misky jeho a koule jeho, i květové jeho z něho budou.
32. A šest prutů vycházeti bude z boků jeho, tři prutové svícnu s jedné strany jeho, a tři prutové s druhé strany jeho.
33. Tři misky udělané na způsob pecky mandlové [ať jsou] na prutu jednom, [a] koule a květ, a tři misky udělané na způsob pecky mandlové na prutu druhém, [a] koule a květ; takž i na [jiných] šesti prutech z svícnu vycházejících.
34. Na svícnu také [budou] čtyři misky udělané na způsob mandlové pecky, [a] koule jeho, i květové jeho.
35. A [bude] koule pode dvěma pruty z něho, koule též pod [druhými] dvěma pruty z něho, koule opět pod [jinými] dvěma pruty z něho; [a tak pod] šesti pruty vycházejícími z svícna.
36. Koule jejich i prutové jejich z něho budou; všecko to z cela kované z zlata čistého.
37. Uděláš i sedm lamp na něj; a bude je rozsvěcovati [kněz], aby svítily po stranách jeho.
38. I utěradla jeho, i nádoby [k oharkům] jeho [z] zlata čistého.
39. Z centnéře zlata čistého uděláno bude to se vším tím nádobím.
40. Hlediž pak, abys udělal podlé podobenství toho, kteréž tobě ukázáno jest na hoře.