Exodus, 23.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Nebudeš vynášeti pověsti lživé. Neklaď s bezbožným ruky své, abys měl býti [s ním] svědek nepravý.
2. Nepostoupíš po množství ke zlému, a nebudeš se přimlouvati k rozepři, [tak] abys se uchýlil po větším počtu k převrácení [soudu].
3. Ani chudého šanovati nebudeš v při jeho.
4. Trefil-li bys na vola nepřítele svého neb osla jeho, an bloudí, obrátíš a dovedeš ho k němu.
5. Uzřel-li bys an osel toho, jenž tě má v nenávisti, leží pod břemenem svým, zdaž se zdržíš, abys mu neměl pomoci? Nýbrž opravdově pomůžeš [jemu], spolu s tím, [kdož tě v nenávisti má.]
6. Nepřevrátíš soudu chudého svého v jeho při.
7. Od slova lživého vzdálíš se. Nevinného a spravedlivého nezabiješ, nebo [já] neospravedlním bezbožného.
8. Aniž bráti budeš darů, nebo dar oslepuje [i] prozřetelné, a převrací slova spravedlivých.
9. Příchozího nebudeš ssužovati; nebo sami znáte, jaký jest život příchozích, poněvadž pohostinu jste byli v zemi Egyptské.
10. Po šest let osívati budeš zemi svou, a shromažďovati úrodu její;
11. Sedmého pak léta ponecháš jí, ať odpočine, aby jedli chudí lidu tvého. Co pak zůstane po nich, pojí zvěř polní. Tak uděláš s vinicí svou i s olivovím svým.
12. Šest dní budeš dělati díla svá, dne pak sedmého přestaneš, aby odpočinul vůl tvůj i osel tvůj, a oddechl syn děvky tvé i příchozí.
13. Ve všech [těch] věcech, kteréž mluvil jsem vám, ostříhati se budete. Jména bohů cizích ani připomínati nebudete, aniž bude slyšáno z úst tvých.
14. Třikrát slaviti mi budeš svátek na každý rok.
15. Slavnosti přesnic ostříhati budeš. Sedm dní jísti budeš chleby přesné, jakž jsem přikázal tobě, v čas vyměřený měsíce Abib; nebo v ten vyšel jsi z Egypta. Aniž se ukážete přede mnou prázdní.
16. A [držeti budeš] slavnost žně, [když mi obětovati budeš] prvotiny prací svých [z toho,] což jsi vsel na poli. Slavnost také sklizení [držeti budeš] při vyjití roku, když sklidíš práce své z pole.
17. Třikrát v roce ukáže se každý z tvých pohlaví mužského před tváří Panovníka Hospodina.
18. Nebudeš obětovati krve [z] oběti mé, dokavadž u tebe kvas jest, aniž zůstane tuk slavnosti mé do jitra.
19. Prvotiny prvních úrod země své přinášeti budeš do domu Hospodina Boha svého. Nebudeš vařiti kozelce v mléku mateře jeho.
20. Aj, já pošli anděla před tebou, aby ostříhal tebe na cestě, a přivedl tě na místo, kteréž jsem připravil.
21. Šetrně se měj před ním, a poslouchej hlasu jeho. Nepopouzej ho, neboť nepromine přestoupení vašeho, poněvadž jméno mé jest u prostřed něho.
22. Nebo budeš-li věrně poslouchati hlasu jeho, a činiti, cožť bych koli řekl: tedy nepřítelem budu nepřátel tvých, a trápiti budu ty, jenž tebe trápí.
23. Nebo půjde anděl můj před tebou, a uvede tě [do země] Amorejského a Hetejského, Ferezejského a Kananejského, Hevejského a Jebuzejského, kteréž vyhladím.
24. Nebudeš se klaněti bohům jejich, ani jim sloužiti, aniž dělati budeš tak, jako oni dělají; ale z gruntu vyvrátíš je, a obrazy jejich na kusy stroskoceš.
25. Sloužiti pak budete Hospodinu Bohu svému, a požehnáť chlebu tvému i vodám tvým; a odejmu nemoc z prostředku tvého.
26. Nebudeť, která by potratila, ani neplodná v zemi tvé; počet dnů tvých doplním.
27. Strach svůj pustím před tebou, a předěsím všeliký lid, proti kterémuž vyjdeš, a způsobím [to], aby všickni nepřátelé tvoji utíkali před tebou.
28. Pošli i sršně před tebou, aby vyhnali Hevea, a Kananea a Hetea před tváří tvou.
29. Nevyženu ho od tváři tvé v jednom roce, aby se země neobrátila v poušť, a nerozmnožily se proti tobě šelmy divoké.
30. Pomalu vyháněti jej budu od tváři tvé, až bys ty se rozplodil, a dědičně mohl ujíti zemi.
31. Položím pak meze tvé od moře Rudého až k moři Filistinskému, a od pouště až k řece; nebo v ruce vaše dám obyvatele země, a vyženeš je od tváři své.
32. Neučiníš s nimi a bohy jejich smlouvy.
33. Nebudou bydliti v zemi tvé, aby nepřipravili tě k hříchu proti mně, když bys ctil bohy jejich; nebo by [to] bylo tobě osídlem.