Exodus, 6.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Odpověděl Hospodin Mojžíšovi: Nyní uzříš, co učiním Faraonovi; nebo v ruce silné propustí je, a v ruce mocné vyžene je z země své.
2. Mluvil ještě Bůh k Mojžíšovi a řekl jemu: Já jsem Hospodin.
3. Ukázalť jsem se zajisté Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi v tom, že jsem [Bůh] silný všemohoucí; ale [v] jménu svém, Hospodin, nejsem poznán od nich.
4. K tomu utvrdil jsem smlouvu svou s nimi, že jim dám zemi Kananejskou, zemi putování jejich, v níž pohostinu byli.
5. Nad to, já slyšel jsem křik synů Izraelských, kteréž Egyptští v službu podrobují, a rozpomenul jsem se na smlouvu svou.
6. Protož pověz synům Izraelským: Já jsem Hospodin, a vyvedu vás z robot Egyptských, a vytrhnu vás z služby jejich, a vysvobodím vás v ruce vztažené a skrze soudy veliké.
7. A vezmu vás sobě za lid, a budu vám za Boha; a zvíte, že jsem Hospodin Bůh váš, vysvobozující vás z robot Egyptských.
8. Uvedu vás také do země, o níž jsem, zdvihna ruku svou, [přisáhl], že ji dám Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi; a dám ji vám v dědictví; Já Hospodin.
9. I mluvil tak Mojžíš synům Izraelským; ale neslyšeli Mojžíše pro úzkost ducha a službu přetěžkou.
10. Protož mluvil Hospodin Mojžíšovi, řka:
11. Vejdi, mluv Faraonovi králi Egyptskému, ať propustí syny Izraelské z země své.
12. I mluvil Mojžíš před Hospodinem, řka: Hle, synové Izraelští neposlechli mne, kterakž tedy poslechne mne Farao, a já jsem zpozdilý v řeči?
13. I mluvil Hospodin Mojžíšovi a Aronovi, a přikázaní dal jim k synům Izraelským a k Faraonovi králi Egyptskému, aby vyvedli syny Izraelské z země Egyptské.
14. Tito jsou přední v čeledech otců svých. Synové Rubenovi, prvorozeného Izraelova: Enoch, Fallu, Ezron a Charmi. Ty jsou čeledi Rubenovy.
15. Synové pak Simeonovi: Jamuel, Jamin, Ahod, Jachin, Sohar a Saul, syn Kananejské. Ty jsou čeledi Simeonovy.
16. A tato jsou jména synů Léví v rodech jejich: Gerson, Kahat a Merari. Let pak života Léví [bylo] sto třidceti a sedm let.
17. Synové Gerson: Lebni a Semei po čeledech svých.
18. A synové Kahat: Amram, Izar, Hebron a Uziel. Let pak života Kahat [bylo] sto třidceti a tři léta.
19. A synové Merari: Moholi a Musi. Ty jsou čeledi Léví v rodech svých.
20. Pojal pak Amram [ženu] Jochebed, tetu svou, sobě za manželku, kterážto porodila mu Arona a Mojžíše. A let života Amramova [bylo] sto třidceti a sedm let.
21. Synové také Izarovi: Chore, Nefega Zechri.
22. A synové Uzielovi: Mizael, Elzafan a Sethri.
23. Pojal pak Aron Alžbětu, dceru Aminadabovu, sestru Názonovu, sobě za manželku; kterážto porodila jemu Nádaba, Abiu, Eleazara a Itamara.
24. Synové pak Chore: Asser, Elkana a Abiazaf. Ty jsou čeledi Choritských.
25. Eleazar [pak] syn Aronův vzal [jednu] ze dcer Putielových sobě za manželku; kteráž mu porodila Fínesa. Ti jsou přední z otců Levítských po čeledech svých.
26. To jest ten Aron a Mojžíš, jimž řekl Hospodin: Vyveďte syny Izraelské z země Egyptské po houfích jejich.
27. Tito jsou, kteříž mluvili Faraonovi, králi Egyptskému, aby vyvedli syny Izraelské z Egypta; toť jest ten Mojžíš a Aron.
28. Stalo se pak, když mluvil Hospodin k Mojžíšovi v zemi Egyptské,
29. Že mu řekl takto: Já Hospodin; mluv k Faraonovi, králi Egyptskému, všecko, což já mluvím tobě.
30. A řekl Mojžíš před Hospodinem: Aj, já jsem zpozdilý v řeči, kterakž tedy poslouchati mne bude Farao?