Genesis, 45.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Jozef pak nemoha se [déle] zdržeti, přede všemi přístojícími zvolal: Kažte všechněm ven! I nezůstal žádný s nimi, když se známil Jozef s bratřími svými.
2. Potom pozdvihl hlasu svého s pláčem; a slyšeli [to] Egyptští, slyšel také dům Faraonův.
3. I řekl Jozef bratřím svým: Já jsem Jozef. Ještě-li jest živ otec můj? A nemohli mu odpovědíti bratří jeho; nebo se ho velmi ulekli.
4. Tedy řekl Jozef bratřím svým: Přistuptež medle ke mně. I přistoupili. A řekl: Já jsem Jozef bratr váš, kteréhož jste prodali do Egypta.
5. Protož nyní nermuťte se, a neztěžujte sobě toho, že jste mne sem prodali; nebo pro zachování života [vašeho] poslal mne Bůh před vámi.
6. Nebo dvě létě již hlad jest v zemi, a ještě pět let [přijde], v nichž nebudou orati, ani žíti.
7. Poslal mne, pravím, Bůh před vámi, pro zachování vás ostatků na zemi, a pro zachování životů vašich vysvobozením velikým.
8. Tak tedy ne vy jste mne poslali sem, ale Bůh, kterýž mne dal za otce Faraonovi, a za pána všemu domu jeho, a panovníka po vší zemi Egyptské.
9. Pospěšte a vstupte k otci mému, a rcete jemu: Toto praví syn tvůj Jozef: Učinil mne Bůh pánem všeho Egypta; přijdiž ke mně, neprodlévej.
10. A bydliti budeš v zemi Gesen; a budeš blízko mne, ty i synové tvoji, i vnukové tvoji, stáda tvá, a volové tvoji, a cožkoli máš.
11. A budu tě chovati tam, (nebo ještě pět let hlad [bude]), abys snad pro hlad nezahynul, ty i dům tvůj, a cožkoli máš.
12. A aj, oči vaše vidí, i oči bratra mého Beniamina, že ústa má mluví vám.
13. Povíte také otci mému o vší slávě mé v Egyptě, a což jste koli viděli; pospěštež tedy, a přiveďte otce mého sem.
14. Tedy padl na šíji Beniamina bratra svého, a plakal; Beniamin také plakal na šíji jeho.
15. A políbiv všech bratří svých, plakal nad nimi; a potom mluvili bratří jeho s ním.
16. Slyšána pak jest v domě Faraonově pověst tato: Přišli bratří Jozefovi. I bylo to velmi vděčné Faraonovi i všechněm služebníkům jeho.
17. A řekl Farao Jozefovi: Rci bratřím svým: Toto učiňte: Naložíce na hovada svá, jděte, a navraťte se do země Kananejské.
18. A vezmouce otce svého a čeládky své, přiďte ke mně, a dám vám dobré [místo v] zemi Egyptské, a jísti budete tuk země této.
19. Ty pak rozkaž jim: Toto učiňte: Vezměte sobě z země Egyptské vozy pro děti a ženy své, a vezměte otce svého, a přiďte.
20. Aniž se ohlédejte na nábytky své; nebo nejlepší [místo] ve vší zemi Egyptské vaše bude.
21. I učinili tak synové Izraelovi. A dal jim Jozef vozy podlé rozkázaní Faraonova; dal také jim pokrmy na cestu.
22. Všechněm jim dal, každému dvoje šaty; ale Beniaminovi dal tři sta stříbrných, a patery šaty jiné a jiné.
23. Otci pak svému poslal tyto věci: Deset oslů, kteříž nesli z nejlepších věcí Egyptských, a deset oslic, kteréž nesly obilí, a chléb a pokrmy otci jeho na cestu.
24. A propouštěje bratří své, aby odešli, řekl jim: Nevaďtež se na cestě.
25. Tedy brali se z Egypta, a přišli do země Kananejské k Jákobovi otci svému.
26. A zvěstovali jemu, řkouce: Jozef ještě živ jest, ano i panuje ve vší zemi Egyptské. I omdlelo srdce jeho; nebo [slyšev to] nevěřil jim.
27. Tedy vypravovali jemu všecka slova Jozefova, kteráž mluvil jim; a vida vozy, kteréž poslal Jozef pro něho, okřál duch Jákoba otce jejich.
28. I řekl Izrael: Dostiť jest, [když] ještě syn můj živ jest; půjdu a uzřím ho, prvé než umru.