Genesis, 44.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Rozkázal pak tomu, kterýž spravoval dům jeho, řka: Naplň pytle mužů těch potravou, co by [jen] unésti mohli; a peníze každého polož zas do pytle jeho na vrch.
2. A koflík můj, koflík stříbrný, vlož na vrch do pytle mladšího s penězi jeho za obilí. I učinil podlé řeči Jozefovy, kterouž mluvil.
3. Ráno pak propuštěni jsou ti muži, oni i oslové jejich.
4. [A když] vyšli z města, a nedaleko [ještě] byli, řekl Jozef správci domu svého: Vstaň, hoň muže ty, a dohoně se jich, mluv k nim: Pročež jste se odplatili zlým za dobré?
5. Zdaliž to není ten [koflík], z kteréhož píjí pán můj? A z tohoť on jistým zkušením pozná, [jací jste vy]. Zle jste učinili, co jste učinili.
6. Tedy dohoniv se jich, mluvil jim slova ta.
7. Kteřížto odpověděli jemu: Proč mluví pán můj taková slova? Odstup od služebníků tvých, aby co takového učinili.
8. A my ty peníze, kteréž jsme našli na vrchu v pytlích svých, přinesli jsme tobě zase z země Kananejské; jakž bychom tedy krásti měli z domu pána tvého stříbro neb zlato?
9. U koho z služebníků tvých nalezeno bude, nechžť umře [ten]; a my také budeme pána tvého služebníci.
10. I řekl: Nu dobře, nechť jest podlé řeči vaší. U koho se nalezne, ten bude mým služebníkem, a vy budete bez viny.
11. Protož rychle každý složil pytel svůj na zem, a rozvázal každý pytel svůj.
12. I přehledával, od staršího počal, a na mladším přestal; i nalezen jest koflík v pytli Beniaminovu.
13. Tedy oni roztrhše roucha svá, vložil každý břímě na osla svého, a vrátili se do města.
14. I přišel Juda s bratřími svými do domu Jozefova, (on pak ještě tam byl,) a padli před ním na zemi.
15. I dí jim Jozef: Jakýž jest to skutek, který jste učinili? Zdaž nevíte, že takový muž, jako jsem já, umí poznati?
16. Tedy řekl Juda: Což díme pánu svému? co mluviti budeme? a čím se ospravedlníme? Bůhť jest našel nepravost služebníků tvých. Aj, služebníci jsme pána svého, i my i ten, u něhož nalezen jest koflík.
17. Odpověděl [Jozef]: Odstup ode mne, abych to učinil. Muž, u něhož nalezen jest koflík, ten bude mým služebníkem; vy pak jděte u pokoji k otci svému.
18. I přistoupil k němu Juda a řekl: [Slyš] mne, pane můj. Prosím, nechažť promluví služebník tvůj slovo v uši pána svého, a nehněvej se na služebníka svého; nebo jsi ty jako sám Farao.
19. Pán můj ptal se služebníků svých, řka: Máte-li otce, neb bratra?
20. A odpověděli jsme pánu mému: Máme otce starého, a pachole v starosti [jeho zplozené] malé, jehož bratr umřel, a on sám pozůstal po mateři své, a otec jeho miluje jej.
21. I řekl jsi služebníkům svým: Přiveďte ho ke mně, a pohledím na něj.
22. A řekli jsme pánu mému: Nemůžeť pachole opustiti otce svého; nebo opustí-li otce svého, [on] umře.
23. Ty pak řekl jsi služebníkům svým: Nepřijde-li bratr váš mladší s vámi, nepokoušejte se více viděti tváři mé.
24. I stalo se, když jsme se vrátili k služebníku tvému, otci mému, a jemu vypravovali slova pána svého,
25. Že řekl otec náš: Jděte zase, nakupte nám něco potravy.
26. Odpověděli jsme: Nemůžeme jíti, než bude-li bratr náš mladší s námi, tedy půjdeme; nebo bychom nemohli viděti tváři toho muže, nebyl-li by bratr náš nejmladší s námi.
27. I řekl nám služebník tvůj, otec můj: Vy víte, že dva [toliko syny] porodila mi žena má.
28. A vyšel jeden ode mne, o němž jsem pravil: Jistě roztrhán jest, a neviděl jsem ho dosavad.
29. Vezmete-li i tohoto ode mne, a přišlo by na něj něco zlého, tedy uvedete šediny mé s trápením do hrobu.
30. Tak tedy, když přijdu k služebníku tvému, otci svému, a pacholete nebude s námi, (ješto duše jeho spojena jest s duší tohoto):
31. Přijde na to, když uzří, že pacholete není, umře; a uvedou služebníci tvoji šediny služebníka tvého, otce svého, s žalostí do hrobu.
32. Nebo služebník tvůj slíbil za pachole, [abych je vzal] od otce svého, řka: Jestliže ho nepřivedu zase k tobě, tedy vinen budu hříchem otci mému po všecky dny.
33. Protož nyní nechť zůstane, prosím, služebník tvůj místo pacholete tohoto za služebníka pánu svému, a pachole ať vstoupí s bratry svými.
34. Nebo jak bych já vstoupil k otci svému, kdyby tohoto pacholete nebylo se mnou? Leč bych chtěl viděti trápení, kteréž by přišlo na otce mého.