Genesis, 40.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Stalo se potom, že šeňkýř krále Egyptského a pekař provinili proti pánu svému, králi Egyptskému.
2. I rozhněval se Farao na oba úředníky své, na vládaře nad šeňkýři, a na vládaře nad pekaři.
3. A dal je do vězení v domě nejvyššího nad drabanty, do věže žalářné, v místo, v němž Jozef vězněm byl.
4. I postavil jim nejvyšší nad drabanty Jozefa k službě; a byli [drahně] dní u vězení.
5. I měli sen oba dva, každý z nich sen svůj noci jedné, každý podlé vyložení sna svého, šeňkýř i pekař krále Egyptského, kteříž seděli v věži.
6. Tedy přišel k nim Jozef ráno, a hleděl na ně; a aj, byli smutní.
7. I optal se těch úředníků Faraonových, kteříž s ním byli v vězení v domě pána jeho, řka: Proč [jsou] dnes tváři vaše smutnější?
8. Kteřížto odpověděli jemu: Měli jsme sen, a nemáme, kdo by jej vyložil. I řekl jim Jozef: Zdaliž Boží nejsou výkladové? Pravte mi medle.
9. Tedy správce nad šeňkýři vypravoval sen svůj Jozefovi, a řekl jemu: Zdálo se mi ve snách, že jsem viděl před sebou vinný kmen,
10. A na [tom] kmenu tři ratolesti; a ten [kmen] jako by pupence pouštěl, [a] vycházel květ jeho, [až] k sezrání přišli hroznové jeho.
11. A [já maje] koflík Faraonův v ruce své, bral jsem hrozny, a vytlačoval je do koflíka Faraonova, a podával jsem koflíka Faraonovi do rukou.
12. I řekl jemu Jozef: Toto jest vyložení jeho: Ti tři révové jsou tři dnové.
13. Po třech dnech povýší Farao hlavy tvé, a k úřadu tvému tě navrátí; i budeš podávati koflíka Faraonova do ruky jeho podlé obyčeje prvního, když jsi byl šeňkýřem jeho.
14. Ale mějž mne v své paměti, kdyžť se dobře povede; a učiň, prosím, se mnou [to] milosrdenství, abys zmínku učinil o mně před Faraonem, a vysvobodil mne z domu tohoto.
15. Nebo kradmo jsem vzat z země Židovské; a zde jsem ničeho neučinil, pročež by mne do tohoto vězení dali.
16. Vida pak správce nad pekaři, že dobře vyložil, řekl Jozefovi: Mně také zdálo se ve snách, ano tři košové pletení na hlavě mé.
17. A v koši vrchním [byli] všelijací pokrmové Faraonovi dílem pekařským [strojení], a ptáci jedli je z koše nad hlavou mou.
18. I odpověděl Jozef a řekl: Toto jest vyložení jeho: Tři košové jsou tři dnové.
19. Po třech dnech odejme tobě Farao hlavu tvou, a oběsí tě na dřevě; i budou jísti ptáci maso tvé s tebe.
20. Tedy stalo se v den třetí, v den pamatný narození Faraonova, že učinil hody všechněm služebníkům svým; i počítal hlavu vládaře nad šeňky, i hlavu vládaře nad pekaři, mezi služebníky svými.
21. A navrátil nejvyššího nad šeňky k místu jeho, aby podával koflíku Faraonovi do ruky.
22. Vládaře pak nad pekaři oběsil, tak jakž jim byl [sen] vyložil Jozef.
23. A nezpomenul správce nad šeňky na Jozefa, ale zapomenul na něj.