Genesis, 38.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Stalo se pak v ten čas, že sstupuje Juda od bratří svých, uchýlil se k muži Odolamitskému, jehož jméno bylo Híra.
2. I uzřel tam Juda dceru muže Kananejského, kterýž sloul Sua; a pojav ji, všel k ní.
3. Kterážto počala a porodila syna; i nazval jméno jeho Her.
4. A počavši opět, porodila syna; a nazvala jméno jeho Onan.
5. Porodila pak ještě syna, jehož jméno nazvala Séla. A byl [Juda] v Chezib, když ona jej porodila.
6. I dal Juda Herovi prvorozenému svému manželku, jménem Támar.
7. A byl Her, prvorozený Judův, zlý před očima Hospodina; i zabil jej Hospodin.
8. Tedy řekl Juda Onanovi: Vejdi k ženě bratra svého, a podlé příbuznosti pojmi ji, abys vzbudil símě bratru svému.
9. Věděl pak Onan, že to símě nebude jeho. Protož kdykoli vcházel k ženě bratra svého, vypouštěl [símě] na zem, aby nezplodil synů bratru svému.
10. I nelíbilo se Hospodinu to, co dělal [Onan]; protož ho také zabil.
11. Tedy řekl Juda k Támar nevěstě své: Pobuď v domě otce svého vdovou, dokudž nedoroste Séla, syn můj. (Nebo řekl: Aby on také neumřel, jako i bratří jeho.) I odešla Támar, a bydlila v domě otce svého.
12. A po mnohých dnech umřela dcera Suova, manželka Judova. Kterýžto potěšiv se [zas], šel do Tamnas k těm, kteříž střihli ovce jeho, a [s ním] Híra Odolamitský, přítel jeho.
13. I oznámeno jest Támar těmito slovy: Aj, tchán tvůj vstupuje do Tamnas, aby střihl ovce své.
14. Tedy ona složivši s sebe šaty své vdovské, zavila se v rouchu, a oděla se a seděla na rozcestí, kudy se jde do Tamnas. Nebo viděla, že Séla dorostl, a že není dána jemu za manželku.
15. Kteroužto uzřev Juda, za to měl, že jest nevěstka; nebo zakryla tvář svou.
16. Protož uchýliv se k ní s cesty, řekl: Dopusť medle, ať vejdu k tobě. (Nebo nevěděl, aby nevěsta jeho byla.) I řekla: Co mi dáš, jestliže vejdeš ke mně?
17. Odpověděl: Pošliť kozelce z stáda. Dí ona: Kdybys něco zastavil, dokavadž nepošleš.
18. I řekl: Cožť mám dáti v zástavě? Odpověděla ona: Pečetní prsten svůj, a halži svou, a hůl svou, kterouž [máš] v ruce své. I dal jí, a všel k ní; a počala z něho.
19. Tedy vstavši, odešla, a sňavši rouchu svou s sebe, oblékla se v šaty své vdovské.
20. I poslal Juda kozelce po příteli svém Odolamitském, aby vzal zase základ od ženy. A nenalezl jí.
21. I ptal se mužů toho místa, řka: Kde jest ta nevěstka, [kteráž seděla] na rozcestí této cesty? Řekli oni: Nebylotě zde nevěstky.
22. Tedy navrátiv se k Judovi, řekl: Nenašel jsem jí; a také muži místa toho pravili: Nebylo zde nevěstky.
23. I řekl Juda: Nechť sobě [to] má, abychom neuvedli se v lehkost. Jáť jsem poslal toho kozelce, ale tys jí nenalezl.
24. I stalo se okolo tří měsíců, že oznámili Judovi, řkouce: Dopustila se smilství Támar nevěsta tvá, a jest již i těhotná z smilství. I řekl Juda: Vyveďte ji, aby byla upálena.
25. Když pak vedena byla, poslala k tchánu svému, řkuci: Z muže, jehož tyto věci jsou, těhotná jsem. A při tom řekla: Pohleď, prosím, čí jsou tyto věci, pečetní prsten, halže a hůl tato?
26. Tedy pohleděv [na to] Juda, řekl: Spravedlivějšíť jest než já, poněvadž jsem nedal jí Sélovi synu svému. A více jí nepoznával.
27. Stalo se pak, že když přišel čas porodu jejího, aj, bliženci v životě jejím.
28. A když rodila, [jeden z nich] vyskytl ruku, kteroužto chytivši baba, uvázala na ni červenou nitku, řkuci: Ten vyjde prvé.
29. Když pak vtáhl ruku svou zase, hle, vyšel bratr jeho. I řekla: Jak jsi protrhl? Tvéť jest protržení. I nazváno jest jméno jeho Fáres.
30. A potom vyšel bratr jeho, kterýž měl na ruce nitku červenou. I nazváno jest jméno jeho Zára.