Genesis, 36.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Tito jsou pak rodové Ezau, kterýž] měl přijmí Edom.
2. Ezau pojal sobě ženy ze dcer Kananejských, Adu, dceru Elona Hetejského, a Olibamu, dceru Anovu, dceru Sebeona Hevejského,
3. A Bazematu, dceru Izmaelovu, sestru Nabajotovu.
4. I porodila Ada Ezauchovi Elifaza, a Bazemat porodila Rahuele.
5. Olibama pak porodila Jehusa, a Jheloma, a Koré. Ti jsou synové Ezau, kteříž se mu zrodili v zemi Kananejské.
6. I pobral Ezau ženy své, i syny své, a dcery své, a všecku čeleď svou, i dobytek svůj, a všecka hovada svá, i všecko jmění své, kteréhož nabyl v zemi Kananejské, a odebral se do země [Seir], před [příchodem] Jákoba bratra svého.
7. Nebo zboží jejich bylo [tak] veliké, že nemohli bydliti spolu; aniž [ta] země, v níž oni pohostinu byli, mohla jich snésti, pro dobytky jejich.
8. Protož bydlil Ezau na hoře Seir; Ezau [pak] ten jest Edom.
9. A tak tito jsou rodové Ezau, otce Idumejských, na hoře Seir.
10. Tato [byla] jména synů Ezau: Elifaz, syn Ady, ženy Ezau; Rahuel, syn Bazematy, ženy Ezau.
11. Synové pak Elifazovi byli: Teman, Omar, Sefo, a Gatam a Kenaz.
12. Tamna pak byla ženina Elifaza, syna Ezau. Ta porodila Elifazovi Amalecha. Ti jsou synové Ady, ženy Ezau.
13. Synové pak Rahuelovi tito: Nahat, Zára, Samma a Méza. To byli synové Bazematy, ženy Ezau.
14. A tito byli synové Olibamy, dcery Anovy, dcery Sebeonovy, ženy Ezau, kteráž porodila Ezauchovi Jehusa, Jheloma a Koré.
15. Tito [všickni byli] knížata synů Ezau. Synové Elifaza prvorozeného Ezau: Kníže Teman, kníže Omar, kníže Sefo, kníže Kenaz,
16. Kníže Koré, kníže Gatam, kníže Amalech. Ta jsou knížata [pošlá z] Elifaza v zemi Idumejské; ti jsou synové Ady.
17. Tito pak jsou synové Rahuele, syna Ezau: Kníže Nahat, kníže Zára, kníže Samma, kníže Méza. Ta knížata [pošla z] Rahuele, v zemi Idumejské; to jsou synové Bazematy, ženy Ezau.
18. A synové Olibamy, ženy Ezau, tito jsou: Kníže Jehus, kníže Jhelom, kníže Koré. To jsou knížata z Olibamy, dcery Anovy, ženy Ezau.
19. Tiť jsou synové Ezau, a ta knížata jejich; onť jest Edom.
20. Tito [pak jsou] synové Seir, totiž Horejští, obyvatelé země té: Lotan, Sobal, Sebeon a Ana,
21. A Dison, Eser a Dízan. Ta [jsou] knížata Horejská, synové Seir, v zemi Idumejské.
22. Synové Lotanovi byli: Hori a Hemam; a sestra Lotanova Tamna.
23. Synové pak Sobalovi tito: Alvan, Manáhat, Ebal, Sefo a Onam.
24. A tito synové Sebeonovi: Aia a Ana. To jest ten Ana, kterýž nalezl mezky na poušti, když pásl osly Sebeona otce svého.
25. Tito pak děti Anovi: Dison a Olibama, dcera Anova.
26. A synové Dízanovi tito: Hamdan, Eseban, Jetran a Charan.
27. Synové Eser tito: Balaan, Závan a Achan.
28. Tito synové Dízanovi: Hus a Aran.
29. Tato jsou knížata Horejská: Kníže Lotan, kníže Sobal, kníže Sebeon, kníže Ana,
30. Kníže Dison, kníže Eser, kníže Dízan. To byla knížata Horejská, po knížetstvích svých v zemi Seir.
31. Tito pak byli králové, kteříž kralovali v zemi Idumejské, prvé než kraloval král nad syny Izraelskými.
32. Kraloval tedy v Edom Béla, syn Beorův, a jméno města jeho Denaba.
33. I umřel Béla, a kraloval místo něho Jobab, syn Záre z Bozra.
34. I umřel Jobab, a kraloval na místě jeho Husam z země Temanské.
35. Umřel i Husam, a kraloval místo něho Adad, syn Badadův, kterýž porazil Madianské v krajině Moábské; a jméno města jeho Avith.
36. Když pak umřel Adad, kraloval místo něho Semla z Masreka.
37. A po smrti Semlově kraloval na místě jeho Saul z Rohobot [od] řeky.
38. Umřel i Saul, a kraloval místo něho Bálanan, syn Achoborův.
39. A když i Bálanan umřel, syn Achoborův, kraloval na místě jeho Adar; a jméno města jeho Pahu; jméno pak ženy jeho Mehetabel, dcera Matredy, dcery Mezábovy.
40. Ta jsou jména knížat [pošlých z] Ezau, po čeledech jejich, po místech jejich, vedlé jmen jejich: Kníže Tamna, kníže Alva, kníže Jetet,
41. Kníže Olibama, kníže Ela, kníže Finon.
42. Kníže Kenaz, kníže Teman, kníže Mabsar.
43. Kníže Magdiel, kníže Híram. Tať jsou knížata Idumejská, tak jakž kteří bydlili v zemi dědictví svého. Toť jest ten Ezau, otec Idumejských.