Genesis, 34.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Vyšla pak Dína, dcera Líe, kterouž porodila Jákobovi, aby se dívala na dcery té země.
2. Kteroužto uzřev Sichem, syn Emora Hevejského, knížete v krajině té, vzal ji, i ležel s ní, a ponížil jí.
3. I připojila se duše jeho k Díně, dceři Jákobově; a zamilovav děvečku, mluvil k srdci jejímu.
4. Mluvil potom Sichem k Emorovi, otci svému, těmito slovy: Vezmi mi děvečku tuto za manželku.
5. Uslyšev pak Jákob, že poškvrnil Díny dcery jeho, (a synové jeho byli s stádem na poli), mlčel, až oni přišli.
6. Tedy vyšel Emor, otec Sichemův, k Jákobovi, aby mluvil s ním [o to].
7. A [v tom] synové Jákobovi přišli s pole; a uslyšavše [o tom], bolestí naplněni jsou muži ti, a rozhněvali se velmi, proto že hanebnou věc učinil v Izraeli, ležav se dcerou Jákobovou, čehož činiti nenáleželo.
8. I mluvil Emor s nimi na tento způsob: Sichem, syn můj, hoří milostí k vaší dceři; prosím, dejte mu ji za manželku.
9. A spřízněte se s námi: Dcery své dávejte nám, a naše dcery pojímejte sobě.
10. A bydlete s námi, nebo [všecka] země bude před vámi; osaďte se a obchod veďte v ní, a vládněte jí.
11. Mluvil i Sichem otci jejímu, a bratřím jejím: Nechť naleznu milost před očima vašima, dám, co mi koli díte.
12. Jmenujte mi věno i dary [jak chcete] veliké, dám, jak mi koli řeknete; jen mi tu děvečku dejte za manželku.
13. Odpovídajíce pak synové Jákobovi Sichemovi a Emorovi, otci jeho, lstivě mluvili, proto že poškvrnil Díny sestry jich.
14. A řekli jim: Nemůžeme učiniti toho, abychom dali sestru svou za muže neobřezaného; nebo to ohavnost jest u nás.
15. Než na tento způsob vám povolíme: Jestliže se chcete srovnati s námi, aby obřezán byl každý z vás pohlaví mužského:
16. Tedy budeme dávati dcery své vám, a dcery vaše bráti sobě; a budeme bydliti s vámi, a budeme lid jeden.
17. Pakli neuposlechnete nás, abyste se obřezali, vezmeme zase dceru svou a odejdeme.
18. Tedy líbila se řeč jejich Emorovi i Sichemovi, synu Emorovu.
19. A nemeškal mládenec učiniti toho; nebo se mu zalíbila dcera Jákobova. A on byl nejvzácnější ze všech v domě otce svého.
20. I přišel Emor a Sichem, syn jeho, k bráně města svého; a mluvili mužům města svého, řkouce:
21. Muži tito pokojně se mají k nám, nechť tedy bydlí v zemi této, a obchod vedou v ní, (nebo země jest dosti široká a prostranná před nimi;) dcery jejich budeme sobě bráti za manželky, a dcery své budeme dávati jim.
22. Než na tento způsob přivolí nám ti muži k tomu, aby bydlili s námi, [a] abychom byli jeden lid: Jestliže obřezán bude každý pohlaví mužského mezi námi, tak jako oni jsou obřezáni.
23. Dobytek jejich a statek jejich, i všecka hovada jejich, zdaliž nebudou naše? Toliko [v tom] jim povolme, a budou bydliti s námi.
24. I uposlechli Emora a Sichema, syna jeho, všickni vycházející branou města jeho; a obřezali se všickni pohlaví mužského, což jich koli vycházelo z brány města jeho.
25. A toť dne třetího, když [oni největší] bolest měli, dva synové Jákobovi, Simeon a Léví, bratří Díny, vzav každý [z nich] meč svůj, vpadli do města směle, a pomordovali všecky pohlaví mužského.
26. Emora také a Sichema, syna jeho, zamordovali mečem, a vzavše Dínu z domu Sichemova, odešli.
27. Potom synové Jákobovi přišedše na zbité, vzebrali město, proto že poškvrnili sestry jejich.
28. Stáda jejich, a voly i osly jejich, a což bylo v městě i po poli, pobrali.
29. K tomu i všecko jmění jejich, a všecky malé [dítky] jejich, a ženy jejich zajali, a vybrali, co kde v domích [bylo].
30. Řekl pak Jákob Simeonovi a Léví: Zkormoutili jste mne, a zošklivili jste mne u obyvatelů krajiny této, u Kananejských a Ferezejských, a já jsem s malým počtem lidí. Seberou-li se na mne, zbijí mne, a [tak] vyhlazen budu já i dům můj.
31. A [oni] odpověděli: A což měli jako nevěstky zle užívati sestry naší?