Genesis, 32.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Jákob pak odšel cestou svou, a potkali se s ním andělé Boží.
2. I řekl Jákob, když je viděl: Vojsko Boží [jest] toto. A nazval jméno místa toho Mahanaim.
3. Poslal pak Jákob posly před sebou k bratru svému Ezau, do země Seir, [do] kraje Idumejského.
4. A přikázal jim, řka: Takto povězte pánu mému Ezau: Totoť vzkazuje služebník tvůj Jákob: U Lábana jsem byl pohostinu, a zůstával až do tohoto času.
5. A mám voly a osly, ovce, a služebníky i děvky; a poslal jsem, abych se ohlásil pánu svému, a našel milost před očima tvýma.
6. I navrátili se poslové k Jákobovi, řkouce: Přišli jsme k bratru tvému Ezau, kterýž také jde proti tobě, a čtyři sta mužů s ním.
7. Jákob pak bál se velmi, a rmoutil se náramně. Tedy rozdělil lid, kterýž s sebou měl, ovce také a voly, a velbloudy na dva houfy.
8. Nebo řekl: Jestliže by přišel Ezau k houfu jednomu, a pobil by jej, bude [aspoň] zadní houf zachován.
9. I řekl Jákob: Bože otce mého Abrahama, a Bože otce mého Izáka, Hospodine, kterýž jsi mi řekl: Navrať se do země své, a k příbuznosti své, a dobře učiním tobě,
10. Menší jsem všech milosrdenství a vší pravdy, kterouž jsi učinil s služebníkem svým; nebo s holí svou přešel jsem Jordán tento, nyní pak dva houfy mám.
11. Vytrhni mne, prosím, z ruky bratra mého, z ruky Ezau; nebť se ho bojím, aby přijda, nepohubil mne i matky s dětmi.
12. Však jsi ty řekl: Dobře učiním tobě, a rozmnožím símě tvé jako písek mořský, kterýžto pro množství sečten býti nemůže.
13. I zůstal tu noci té; a vzal z toho, což bylo před rukama, poctu bratru svému Ezau:
14. [Totiž] dvě stě koz, a kozlů dvadceti, ovec dvě stě, a beranů dvadceti,
15. Velbloudů s mladými jich třidceti, krav čtyřidceti, volů deset, oslic dvadceti, a oslátek deset.
16. A poručil je služebníkům svým, každé stádo obzvláštně, a řekl služebníkům svým: Jděte přede mnou, a stádo od stáda ať jde opodál.
17. I poručil přednímu, řka: Když se potká s tebou Ezau bratr můj, a optá se tebe, řka Čí jsi? a kam jdeš? a čí jest to [stádo] před tebou?
18. Řekneš: Jsem služebníka tvého Jákoba, [a] dar tento jest poslán pánu mému Ezau; a teď i sám [jde] za námi.
19. Poručil také druhému i třetímu, a všechněm jdoucím za těmi stády, řka: V táž slova mluvte k Ezau, když byste naň trefili.
20. A díte také: Aj, služebník tvůj Jákob za námi; nebo řekl: Ukrotím tvář jeho darem, kterýž jde přede mnou, a potom uzřím tvář jeho; snad přijme tvář mou.
21. A tak předšel dar před ním; on pak zůstal tu noc při houfu.
22. A vstav ještě v noci, vzal obě ženy své, a dvě děvky své, a jedenácte synů svých, a přešel přes brod Jabok.
23. Vzav tedy je, přepravil je přes tu řeku; přepravil také [i vše], což měl.
24. A zůstal Jákob sám; a [tu] zápasil s ním muž až do svitání.
25. A vida, že ho nepřemůže, obrazil jej v příhbí vrchní stehna jeho; i vyvinulo se příhbí stehna Jákobova, když zápasil s ním.
26. A řekl: Pusť mne, nebť zasvitává. I řekl: Nepustím tě, leč mi požehnáš.
27. I řekl jemu: Jaké jest jméno tvé? Odpověděl: Jákob.
28. I dí: Nebude více nazýváno jméno tvé [toliko] Jákob, ale [také] Izrael; nebo jsi statečně zacházel s Bohem i lidmi, a přemohls.
29. I otázal se Jákob, řka: Oznam, prosím, jméno své. Kterýžto odpověděl: Proč se ptáš na jméno mé? I dal mu tu požehnání.
30. Tedy nazval Jákob jméno místa toho Fanuel; nebo jsem [prý] viděl Boha tváří v tvář, a zachována jest duše má.
31. I vzešlo mu slunce, když pominul [místa toho] Fanuel, a kulhal na nohu svou.
32. Protož nejedí synové Izraelští až do tohoto dne [té] žily krátké, kteráž jest v vrchním příhbí stehna, proto že obrazil příhbí stehna Jákobova na žile krátké.