Genesis, 30.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Viduci pak Ráchel, že by nerodila Jákobovi, záviděla sestře své, a řekla Jákobovi: Dej mi syny; pakli nedáš, umru.
2. Pročež rozhněval se velmi Jákob na Ráchel, a řekl: Zdali já jsem za Boha, kterýžť nedal plodu života?
3. Řekla ona: Hle, děvka má Bála; vejdi k ní, aby rodila na kolena má, a budu míti já také syny z ní.
4. I dala mu Bálu děvku svou za ženu; a všel k ní Jákob.
5. Tedy počavši Bála, porodila Jákobovi syna.
6. I řekla Ráchel: Soudil Bůh při mou, a uslyšel také hlas můj, a dal mi syna. Protož nazvala jméno jeho Dan.
7. Opět počavši Bála, děvka Ráchel, porodila syna druhého Jákobovi.
8. I řekla Ráchel: Tuhé jsem odpory měla s sestrou svou, a všakť jsem přemohla. A nazvala jméno jeho Neftalím.
9. Viduci pak Lía, že by přestala roditi, vzala Zelfu děvku svou, a dala ji Jákobovi za ženu.
10. A porodila Zelfa, děvka Líe, Jákobovi syna.
11. Protož řekla Lía: [Již] přišel zástup. A nazvala jméno jeho Gád.
12. Porodila také Zelfa děvka Líe syna druhého Jákobovi.
13. A řekla Lía: To na mé štěstí; nebo šťastnou mne nazývati budou ženy. A nazvala jméno jeho Asser.
14. Vyšel pak Ruben v čas žně pšeničné, a nalezl pěkná jablečka na poli, a přinesl je Líe matce své. I řekla Ráchel Líe: Dej mi, prosím, těch jableček syna svého.
15. Jížto ona odpověděla: Máloť se snad zdá, [že] jsi vzala muže mého; chceš také užívati jableček syna mého? I řekla Ráchel: Nechažť tedy spí s tebou této noci za jablečka syna tvého.
16. Když pak navracoval se Jákob s pole večer, vyšla Lía proti němu, a řekla: Ke mně vejdeš; nebo ze mzdy najala jsem tě za jablečka syna svého. I spal s ní té noci.
17. A uslyšel Bůh Líu; kterážto počala a porodila Jákobovi syna pátého.
18. I řekla Lía: Dal [mi] Bůh mzdu mou, [i] potom, když jsem dala děvku svou muži svému. Pročež nazvala jméno jeho Izachar.
19. A počala opět Lía, a porodila šestého syna Jákobovi.
20. I řekla Lía: Obdařil mne Bůh darem dobrým; již nyní bydliti bude se mnou muž můj, nebo porodila jsem mu šest synů. A nazvala jméno jeho Zabulon.
21. Potom porodila dceru; a nazvala jméno její Dína.
22. A rozpomenuv se Bůh na Ráchel, uslyšel jí, a otevřel život její.
23. Tedy počala a porodila syna, a řekla: Odjal Bůh pohanění mé.
24. A nazvala jméno jeho Jozef, řkuci: Přidejž mi Hospodin syna jiného.
25. Stalo se pak, když porodila Ráchel Jozefa, řekl Jákob Lábanovi: Propusť mne, ať odejdu na místo své a do země své.
26. Dej mi ženy mé a dítky mé, za kteréž jsem sloužil tobě, ať odejdu; nebo ty znáš službu mou, kterouž jsem sloužil tobě.
27. I řekl mu Lában: Jestliže nyní nalezl jsem milost před očima tvýma, [zůstaň se mnou, nebo] v skutku jsem poznal, že požehnal mi Hospodin pro tebe.
28. Řekl také: Oznam mi ze jména mzdu svou a dámť ji.
29. Jemužto odpověděl: Ty víš, jak jsem sloužil tobě, a jaký byl dobytek tvůj při mně.
30. Nebo to málo, kteréž jsi měl přede mnou, zrostlo velmi, a požehnalť Hospodin, jakž jsem k tobě nohou vkročil. A nyní, kdy pak já své hospodářství opatrovati budu?
31. A řekl: Coť mám dáti? Odpověděl Jákob: Nedávej mi nic. Jestliže mi učiníš toto, zase pásti budu a ostříhati dobytka tvého:
32. Projdu skrze všecka stáda tvá dnes, vyměšuje z nich každé dobytče peřesté a strakaté, a každé dobytče načernalé mezi ovcemi, a strakaté a peřesté mezi kozami; a [takové] budou mzda má.
33. A osvědčena potom bude spravedlnost má před tebou, když přijde na mzdu mou: Cožkoli nebude peřestého, neb strakatého mezi kozami, a načernalého mezi ovcemi, za krádež bude mi to počteno.
34. I řekl Lában: Hle, ó by tak bylo, jakž jsi mluvil.
35. A odloučil toho dne kozly přepásané na nohách a strakaté, a všecky kozy peřesté a strakaté, všecko, na čemž [byla] místa bílá, všecko také načernalé mezi dobytkem, a dal v ruce synů svých.
36. Uložil pak mezi sebou a Jákobem [místo vzdálí] tří dní cesty; a Jákob pásl ostatek dobytka Lábanova.
37. Nabral pak sobě Jákob prutů topolových zelených, a lískových a kaštanových; a poobloupil s nich [po místech] kůru až do bělosti, kteráž [byla] na prutech.
38. A nakladl těch prutů tak obloupených do žlábků a koryt, (v nichž bývá voda, k nimž přicházel dobytek, aby pil), proti dobytku, aby počínaly, když by přicházely píti.
39. I počínaly ovce, [hledíce] na ty pruty, a rodily jehňata přepásaná na nohách, a peřestá i strakatá.
40. Potom ta jehňata odloučil Jákob, a dobytek stáda Lábanova obrátil tváří k těm přepásaným na nohách, a ke všemu načernalému; a své stádo postavil obzvlášť, a neobrátil ho k stádu Lábanovu.
41. A bylo, že kdyžkoli silnější připouštíny bývaly, kladl Jákob ty pruty před oči ovcem do koryt, aby počínaly, [hledíce] na pruty.
42. Když pak pozdní dobytek připouštín býval, nekladl jich; [a] tak býval pozdní Lábanův a ranný Jákobův.
43. Vzrostl tedy muž ten náramně velmi, a měl dobytka mnoho, děvek i služebníků, velbloudů i oslů.