Genesis, 25.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Abraham pak opět pojal ženu jménem Ceturu.
2. Kterážto porodila jemu Zamrana, a Jeksana, a Madana, a Madiana, Jezbocha a Suecha.
3. Jeksan potom zplodil Sábu a Dedana. Synové pak Dedanovi byli: Assurim, a Latuzim, a Laomim.
4. Ale synové Madianovi: Efa, a Efer, a Enoch, a Abida, a Helda; všickni ti synové byli Cetury.
5. I dal Abraham Izákovi všecko, což měl.
6. Synům pak ženin svých dal Abraham dary, a odeslal je od Izáka syna svého, ještě živ jsa, k východu do země východní.
7. Tito pak [jsou] dnové let života Abrahamova, v nichž byl živ: Sto sedmdesáte a pět let.
8. I skonal a umřel Abraham v starosti dobré, stár jsa a plný [dnů ]; a připojen jest k lidu svému.
9. Tedy pochovali ho Izák a Izmael synové jeho v jeskyni Machpelah, na poli Efrona, syna Sohar Hetejského, naproti Mamre,
10. [Na tom] poli, kteréž byl koupil Abraham od synů Het; tu pochován jest Abraham i Sára manželka jeho.
11. Po smrti pak Abrahamově požehnal Bůh Izákovi synu jeho, a bydlil Izák u studnice Živého vidoucího mne.
12. Tito jsou pak rodové Izmaele syna Abrahamova, jehož porodila Agar Egyptská, děvka Sářina, Abrahamovi.
13. A tato jsou jména synů Izmaelových, jimiž se jmenují po rodech svých: Prvorozený Izmaelův Nabajot, po něm Cedar, a Adbeel a Mabsan,
14. A Masma, a Dumah a Massa,
15. Hadar a Tema, Jetur, Nafis a Cedma.
16. Ti jsou synové Izmaelovi, a ta jména jejich, po vsech jejich, a po městech jejich, dvanáctero knížat po čeledech jejich.
17. (Bylo pak života Izmaelova sto třidceti a sedm let, i skonal; a umřev, připojen jest k lidu svému.)
18. A bydlili od Hevilah až do Sur, jenž jest proti Egyptu, když jdeš do Assyrie; před tváří všech bratří svých položil se.
19. Tito jsou také rodové Izáka syna Abrahamova: Abraham zplodil Izáka.
20. Byl pak Izák ve čtyřidcíti letech, když sobě vzal za manželku Rebeku, dceru Bathuele Syrského, z Pádan Syrské, sestru Lábana Syrského.
21. I modlil se Izák pokorně Hospodinu za manželku svou; nebo byla neplodná. A uslyšel jej Hospodin; a tak počala Rebeka manželka jeho.
22. A když se děti potiskali v životě jejím, řekla: Má-liť tak býti, proč jsem já [počala ]? Šla tedy, aby se otázala Hospodina.
23. I řekl jí Hospodin: Dva národové jsou v životě tvém, a dvůj lid z života tvého se rozdělí; lid pak jeden nad druhý bude silnější, a větší sloužiti bude menšímu.
24. A když se naplnili dnové její, aby porodila, a aj, blíženci [byli] v životě jejím.
25. I vyšel první ryšavý všecken, [a] jako oděv chlupatý; i nazvali jméno jeho Ezau.
26. Potom pak vyšel bratr jeho, a rukou svou držel Ezau za patu; pročež nazváno jest jméno jeho Jákob. A byl Izák v šedesáti letech, když ona je porodila.
27. A když dorostli ti děti, byl Ezau lovec umělý, chodě po polích; Jákob pak byl muž prostý a v staních bydlil.
28. I byl Izák laskav na Ezau, proto že z lovu jeho míval pokrm; ale Rebeka laskava byla na Jákoba.
29. Uvařil pak Jákob krmičku. Tedy Ezau přišel z pole zemdlený,
30. A řekl Jákobovi: Dej mi, prosím, jísti [krmě] té červené, nebo jsem umdlel. (Protož nazváno jest jméno jeho Edom.)
31. Odpověděl Jákob: Prodej mi dnes hned prvorozenství své.
32. I řekl Ezau: Aj, já k smrti se blížím, k čemuž mi tedy to prvorozenství?
33. Dí Jákob: Přisáhni mi dnes hned. I přisáhl mu, a prodal prvorozenství své Jákobovi.
34. Tedy Jákob dal Ezauchovi chleba a [té] krmě z šocovice. Kterýžto jedl a pil, a vstav, odšel; a [tak] pohrdl Ezau prvorozenstvím.