Genesis, 23.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Živa pak byla Sára sto a sedmmecítma let; [ta jsou] léta života Sáry.
2. A umřela v městě Arbe, kteréž [slove] Hebron, v zemi Kananejské. I přišel Abraham, aby kvílil nad Sárou, a plakal jí.
3. Potom vstav Abraham od mrtvého svého, mluvil k synům Het, řka:
4. Hostem a příchozím jsem u vás; dejte mi místo ku pohřbu u vás, abych pochoval mrtvého svého od tváři své.
5. A odpovídajíce synové Het Abrahamovi, řekli jemu:
6. Slyš nás, pane milý! Kníže Boží jsi u prostřed nás, v nejpřednějších hrobích našich pochovej mrtvého svého; žádný z nás hrobu svého nebude zbraňovati tobě, abys neměl pochovati [v něm] mrtvého svého.
7. Abraham pak vstav, poklonil se lidu země té, totiž synům Het.
8. A mluvil s nimi, řka: Jestliže se vám líbí, abych pochoval mrtvého svého od tváři své, slyšte mne, a přimluvte se za mne k Efronovi synu Sohar,
9. Ať mi dá jeskyni Machpelah, kterouž má na konci pole svého; za slušné peníze ať mi ji dá u prostřed vás, k dědičnému pohřbu.
10. (Ten pak Efron seděl u prostřed synů Het.) Tedy odpověděl Efron Hetejský Abrahamovi při přítomnosti synů Het, přede všemi, kteříž vcházejí do brány města jeho, řka:
11. Nikoli, pane můj, [ale] slyš mne: Pole to dávám tobě, dávámť také i jeskyni, kteráž na něm jest; před očima synů lidu svého dávám ji tobě; pochovejž mrtvého svého.
12. Tedy poklonil se Abraham před lidem země té,
13. A mluvil k Efronovi v přítomnosti lidu země, řka: A však jestliže ty [jsi ten ], prosím, vyslyš mne! Dámť stříbro za pole, vezmi [je] ode mne, a pochovám mrtvého svého tam.
14. A odpovídaje Efron Abrahamovi, řekl jemu:
15. Můj pane, poslechni mne: Země [ta] za čtyři sta lotů stříbrných jest; [ale] mezi mnou a tebou co jest o to? Mrtvého svého pochovej.
16. I uposlechl Abraham Efrona, a odvážil mu stříbra, jakž oznámil při přítomnosti synů Het, čtyři sta lotů stříbrných, běžných mezi kupci.
17. A odvedeno jest pole Efronovo, kteréž [bylo] v Machpelah, proti Mamre, pole a jeskyně na něm, a všecko stromoví, což ho na tom poli i na všech mezech jeho vůkol,
18. Abrahamovi v držení, před očima synů Het, a všech, kteříž vcházejí do brány města toho.
19. A potom pochoval Abraham Sáru, manželku svou, v jeskyni pole Machpelah, proti Mamre, (to [slove] Hebron), v zemi Kananejské.
20. Protož odevzdáno jest pole to i jeskyně, kteráž [byla] na něm, Abrahamovi k dědičnému pohřbu od synů Het.