Genesis, 15.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Když pak ty věci pominuly, stalo se slovo Hospodinovo k Abramovi u vidění, řkoucí: Neboj se, Abrame; já [budu] pavéza tvá, [a] odplata tvá velmi veliká.
2. Jemužto řekl Abram: Panovníče Hospodine, což mi dáš, poněvadž já scházím bez dětí, a ten, jemuž zanechám domu svého, [bude] Damašský Eliezer?
3. Řekl ještě Abram: Aj, mně jsi nedal semene; a aj, schovanec můj [bude] mým dědicem.
4. A aj, slovo Hospodinovo k němu, řkuci: Nebudeť ten dědicem tvým, ale kterýž vyjde z života tvého, ten dědicem tvým bude.
5. [I] vyvedl jej ven a řekl: Vzhlédniž nyní k nebi, a sečti hvězdy, budeš-li je [však] moci sčísti? Řekl mu [ještě]: Tak bude símě tvé.
6. I uvěřil Hospodinu, a počteno mu to za spravedlnost.
7. (Nebo byl řekl jemu: Já jsem Hospodin, kterýž jsem tě vyvedl z Ur Kaldejských, aťbych dal zemi tuto k dědičnému vládařství.
8. I řekl: Panovníče Hospodine, po čem poznám, že ji dědičně obdržím?
9. I odpověděl jemu: Vezmi mně jalovici tříletou, a kozu tříletou, a skopce tříletého, hrdličku také a holoubátko.
10. Kterýžto vzav ty všecky věci, zroztínal je na poly, a rozložil na dvě straně, jednu polovici proti druhé; ptáků pak nezroztínal.
11. Ptáci pak sedali na ta mrtvá těla, a Abram je sháněl.
12. I stalo se, když slunce zapadalo, že dřímota těžká připadla na Abrama; a aj, hrůza [a] tma veliká obklíčila jej).
13. Řekl tedy [Bůh] Abramovi: [To] zajisté věz, že pohostinu bude símě tvé v zemi cizí, a v službu je podrobí, a trápiti je budou za čtyři sta let.
14. Však národ, jemuž sloužiti budou, já souditi budu; a potom vyjdou s velikým zbožím.
15. Ty pak půjdeš k otcům svým v pokoji; [a] pohřben budeš v starosti dobré.
16. A čtvrté pokolení sem se navrátí; nebť ještě není doplněna nepravost Amorejských.
17. I stalo se, když zapadlo slunce, a tma bylo, a aj, [ukázala se] pec kouřící se, a pochodně ohnivá, kteráž šla mezi díly těmi.
18. V ten den učinil Hospodin smlouvu s Abramem, řka: Semeni tvému dám zemi tuto, od řeky Egyptské až do řeky té veliké, řeky Eufraten:
19. Cinejské, Cenezejské, Cethmonské,
20. A Hetejské, Ferezejské, a Refaimské,
21. Amorejské, i Kananejské také, a Gergezejské a Jebuzejské.