Genesis, 14.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Stalo se pak ve dnech [těch], že Amrafel král Sinearský, Arioch král Elasarský, Chedorlaomer král Elamitský, a Thádal král Goimský,
2. Vyzdvihli válku proti Bérovi králi Sodomskému, a proti Bersovi králi Gomorskému, a Senábovi králi Adamatskému, a Semeberovi králi Seboimskému, a králi Bélamskému, to jest Ségorskému.
3. Všickni tito sjeli se do údolí Siddim, to jest [již] moře solné.
4. Dvanácte let sloužili Chedorlaomerovi, třináctého pak léta zprotivili se.
5. Protož léta čtrnáctého přitáhl Chedorlaomer a králové, kteříž [byli] s ním, a pobili Refaimské v Astarotu Karnaimských, a Zuzimské v Cham, a Eminské na rovinách Kariataimských,
6. A Horejské na hoře jich Seir, až k rovině Fáran, kteráž [leží] nad pouští.
7. A vracejíce se, přitáhli k En Misfat, kteráž [již jest] Kádes, a pohubili všecku krajinu Amalechitského, také i Amorejského, bydlícího v Hasesontamar.
8. Protož vytáhl král Sodomský, a král Gomorský, a král Adamatský, a král Seboimský, a král Bélamský, to jest Ségorský, a sšikovali se proti nim k bitvě v údolí Siddim,
9. Proti Chedorlaomerovi králi Elamitskému, a Thádalovi králi Goimskému, a Amrafelovi králi Sinearskému, i Ariochovi králi Elasarskému, čtyři králové proti pěti.
10. (V údolí pak Siddim bylo mnoho studnic klejovatých.) I utíkajíce král Sodomský a Gomorský, padli tam; a kteří pozůstali, utekli na hory.
11. A pobravše všecko zboží Sodomských a Gomorských, a všecky potravy jich, odtáhli.
12. Vzali také Lota, a zboží jeho, syna bratra Abramova, a odjeli; nebo on bydlil v Sodomě.
13. Přišel pak jeden, kterýž byl utekl, a zvěstoval Abramovi Hebrejskému, kterýž [tehdáž] bydlil v rovinách Mamre Amorejského, bratra Eškolova a bratra Anerova; nebo ti měli smlouvu s Abramem.
14. Uslyšev tedy Abram, že by zajat byl bratr jeho, vypravil způsobných k boji a v domě svém zrozených služebníků třista a osmnácte, a honil je až k Dan.
15. A odděliv se, [připadl] na ně v noci, on i služebníci jeho, a porazil je; a stihal je až k Chobah, kteréž [leží] na levo Damašku.
16. I odjal zase všecko zboží; také i Lota bratra svého s statkem jeho zase přivedl, ano i ženy a lid.
17. Tedy vyšel král Sodomský proti němu, když se navracoval od pobití Chedorlaomera a králů, kteříž [byli] s ním, k údolí Sáveh, kteréž jest údolí královské.
18. Melchisedech také král Sálem, vynesl chléb a víno; a ten [byl] kněz Boha silného nejvyššího.
19. I požehnal mu a řekl: Požehnaný Abram Bohu silnému nejvyššímu, kterýž vládne nebem a zemí;
20. A požehnaný Bůh silný nejvyšší, kterýž dal nepřátely tvé v ruce tvé. I dal mu [Abram] desátky ze všech věcí.
21. Král pak Sodomský řekl Abramovi: Dej mi lid, a zboží vezmi sobě.
22. I řekl Abram králi Sodomskému: Pozdvihl jsem ruky své k Hospodinu, Bohu silnému nejvyššímu, kterýž vládne nebem i zemí,
23. Že nevezmu od niti až do řeménka obuvi ze všech věcí, kteréž jsou tvé, abys neřekl: Já jsem obohatil Abrama,
24. Kromě toliko toho, což snědli bojovníci, a dílu mužů, kteříž se mnou šli, [totiž] Aner, Eškol a Mamre; oni nechať vezmou díl svůj.