Genesis, 13.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Vstoupil tedy Abram z Egypta on i žena jeho i všecko, což měl, a Lot s ním, ku poledni.
2. (Byl pak Abram bohatý velmi na dobytek, na stříbro i na zlato.)
3. A šel cestami svými od poledne až do Bethel, až k místu [tomu], kdež prvé byl stánek jeho, mezi Bethel a Hai,
4. K místu oltáře, kterýž tam byl prvé vzdělal, kdežto vzýval Abram jméno Hospodinovo.
5. Také i Lot, kterýž s Abramem chodil, měl ovce a voly i stany.
6. A nemohla jim země postačovati, aby spolu bydlili, proto že zboží jich bylo veliké, tak že nemohli spolu bydliti.
7. Odkudž vznikla nesnáz mezi pastýři stáda Abramova a mezi pastýři stáda Lotova; nebo Kananejští a Ferezejští tehdáž bydlili v zemi té.
8. Řekl tedy Abram k Lotovi: Nechžť, prosím, není nesnáze mezi mnou a tebou, a mezi pastýři mými a pastýři tvými, poněvadž muži bratří jsme.
9. Zdaliž není před tebou všecka země? Odděl se, prosím, ode mne. Půjdeš-li na levo, [já] na pravo se držeti budu; pakli půjdeš na pravo, na levo se držeti budu.
10. Pozdvih tedy Lot očí svých, spatřil všecku rovinu vůkol Jordánu, kteráž před tím, než Hospodin zkazil Sodomu a Gomoru, všecka až k Ségor svlažována byla, jako zahrada Hospodinova, [a] jako země Egyptská.
11. I zvolil sobě Lot všecku rovinu Jordánskou, a bral se k východu; a [tak] oddělili se jeden od druhého.
12. Abram bydlil v zemi Kananejské, ale Lot přebýval v městech té roviny, podav stanů až k Sodomě.
13. Lidé pak Sodomští [byli] zlí, a hříšníci před Hospodinem velicí.
14. I řekl Hospodin Abramovi, když se oddělil od něho Lot: Pozdvihni nyní očí svých, a pohleď z místa, na němž jsi, na půlnoci a na poledne, i na východ a na západ.
15. Nebo všecku zemi, kterouž vidíš, tobě dám a semeni tvému až na věky.
16. A rozmnožím símě tvé jako prach země; nebo jestliže kdo bude moci sčísti prach země, tedy i símě tvé sečteno bude.
17. Vstaň, projdi tu zemi na dýl i na šíř její; nebo tobě ji dám.
18. Tedy Abram hnuv se s stanem, přišel a bydlil v rovinách Mamre, kteréž jsou při Hebronu, kdežto vzdělal oltář Hospodinu.