Genesis, 11.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Byla pak všecka země jazyku jednoho a řeči jedné.
2. I stalo se, když se brali od východu, nalezli pole v zemi Sinear, a bydlili tam.
3. A řekli jeden druhému: Nuže, nadělejme cihel, a vypalme [je] ohněm. [I] měli cihly místo kamení, a zemi lepkou místo vápna.
4. Nebo řekli: Nuže, vystavějme sobě město a věži, jejíž by vrch [dosahal] k nebi; a [tak] učiňme sobě jméno, abychom nebyli rozptýleni po vší zemi.
5. Sstoupil pak Hospodin, aby viděl to město a věži, kterouž stavěli synové lidští.
6. A řekl Hospodin: Aj, lid jeden a jazyk jeden všechněch těchto, a toť jest začátek díla jejich; nyní pak nedadí sobě v tom překaziti, což umínili dělati.
7. Protož sstupme a změťme tam jazyk jejich, aby jeden druhého jazyku nerozuměl.
8. A tak rozptýlil je Hospodin odtud po vší zemi; i přestali stavěti města toho.
9. Protož nazváno jest jméno jeho Bábel; nebo tu zmátl Hospodin jazyk vší země; a odtud rozptýlil je Hospodin po vší zemi.
10. Titoť jsou rodové Semovi: Sem, když byl ve stu letech, zplodil Arfaxada ve dvou letech po potopě.
11. A byl živ Sem po zplození Arfaxada pět set let; a plodil syny a dcery.
12. Arfaxad pak živ byl pět a třidceti let, a zplodil Sále.
13. A po zplození Sále živ byl Arfaxad čtyři sta a tři léta; a plodil syny a dcery.
14. Sále také živ byl třidceti let, a zplodil Hebera.
15. A živ byl Sále po zplození Hebera čtyři sta a tři léta; a plodil syny a dcery.
16. Živ pak byl Heber čtyři a třidceti let, a zplodil Pelega.
17. A živ byl Heber po zplození Pelega čtyři sta a třidceti let; a plodil syny a dcery.
18. Peleg pak živ byl třidceti let, a zplodil Réhu.
19. A živ byl Peleg po zplození Réhu dvě stě a devět let; a plodil syny a dcery.
20. Réhu také živ byl třidceti a dvě létě, a zplodil Sáruga.
21. A po zplození Sáruga živ byl Réhu dvě stě a sedm let; a plodil syny a dcery.
22. Živ pak byl Sárug třidceti let, a zplodil Náchora.
23. A byl živ Sárug po zplození Náchora dvě stě let; a plodil syny a dcery.
24. Náchor pak živ byl dvadceti a devět let, a zplodil Táre.
25. A živ byl Náchor po zplození Táre sto a devatenácte let; a plodil syny a dcery.
26. Živ pak byl Táre sedmdesáte let, a zplodil Abrama, Náchora a Hárana.
27. Tito jsou pak rodové Táre: Táre zplodil Abrama, Náchora a Hárana; Háran pak zplodil Lota.
28. Umřel pak Háran prvé než Táre otec jeho v zemi narození svého, [totiž] v Ur Kaldejských.
29. I zpojímali sobě ženy Abram a Náchor; jméno ženy Abramovy Sarai, a jméno ženy Náchorovy Melcha, dcera Háranova, [kterýž byl] otec Melchy a Jeschy.
30. Byla pak Sarai neplodná, a neměla dětí.
31. I vzal Táre Abrama syna svého, a Lota syna Háranova, vnuka svého, a Sarai nevěstu svou, ženu Abrama syna svého, a vyšli spolu z Ur Kaldejských, aby se brali do země Kananejské, a přišli až do Cháran, a bydlili tam.
32. A byli dnové Táre dvě stě a pět let; i umřel Táre v Cháran.