Genesis, 5.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Tato jest kniha rodů Adamových. V [ten] den, v kterémž stvořil Bůh člověka, ku podobenství Božímu učinil ho.
2. Muže a ženu stvořil je a požehnal jim, a nazval jméno jejich Adam v [ten] den, když stvořeni jsou.
3. Byl pak Adam ve stu a třidcíti letech, když zplodil [syna] ku podobenství svému [a] k obrazu svému, a nazval jméno jeho Set.
4. I bylo dnů Adamových po zplození Seta osm set let, a plodil syny a dcery.
5. A tak bylo všech dnů Adamových, v kterýchž byl živ, devět set a třidceti let, i umřel.
6. Set pak byl ve stu a pěti letech, když zplodil Enosa.
7. A po zplození Enosa živ byl Set osm set a sedm let, a plodil syny a dcery.
8. I bylo všech dnů Setových devět set a dvanácte let, i umřel.
9. Byl pak Enos v devadesáti letech, když zplodil Kainana.
10. A po zplození Kainana živ byl Enos osm set a patnácte let, a plodil syny a dcery.
11. I bylo všech dnů Enosových devět set a pět let, i umřel.
12. Kainan pak byl v sedmdesáti letech, když zplodil Mahalaleele.
13. A po zplození Mahalaleele živ byl Kainan osm set a čtyřidceti let, a plodil syny a dcery.
14. I bylo všech dnů Kainanových devět set a deset let, i umřel.
15. Mahalaleel pak byl v šedesáti a pěti letech, když zplodil Járeda.
16. A po zplození Járeda živ byl Mahalaleel osm set a třidceti let, a plodil syny a dcery.
17. I bylo všech dnů Mahalaleelových osm set devadesáte a pět let, i umřel.
18. Járed pak byl ve stu šedesáti a dvou letech, když zplodil Enocha.
19. A po zplození Enocha živ byl Járed osm set let, a plodil syny a dcery.
20. I bylo všech dnů Járedových devět set šedesáte a dvě létě, i umřel.
21. Enoch pak byl v šedesáti a pěti letech, když zplodil Matuzaléma.
22. A chodil Enoch stále s Bohem po zplození Matuzaléma tři sta let, a plodil syny a dcery.
23. I bylo všech dnů Enochových tři sta šedesáte a pět let.
24. A chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více [vidín]; nebo vzal ho Bůh.
25. Matuzalém pak byl ve stu osmdesátisedmi letech, když zplodil Lámecha.
26. A po zplození Lámecha živ byl Matuzalém sedm set osmdesáte a dvě létě, a plodil syny a dcery.
27. I bylo všech dnů Matuzalémových devět set šedesáte a devět let, i umřel.
28. Lámech pak byl ve stu osmdesáti a dvou letech, když zplodil syna,
29. Jehož jméno nazval Noé, řka: Tento nám odpočinutí způsobí od díla našeho, od práce rukou našich, kterouž [máme] s zemí, jížto zlořečil Hospodin.
30. A živ byl Lámech potom, když zplodil Noé, pět set devadesáte a pět let, a plodil syny a dcery.
31. I bylo všech dnů Lámechových sedm set sedmdesáte a sedm let, i umřel.
32. A když byl Noé v pěti stech letech, zplodil Sema, Chama a Jáfeta.