Zvuková nahrávka Nové Bible Kralické

Návrat na hlavní stranu

Genesis, 5.kapitola

Bible Kralická (1613):

1. Tato jest kniha rodů Adamových. V [ten] den, v kterémž stvořil Bůh člověka, ku podobenství Božímu učinil ho.

2. Muže a ženu stvořil je a požehnal jim, a nazval jméno jejich Adam v [ten] den, když stvořeni jsou.

3. Byl pak Adam ve stu a třidcíti letech, když zplodil [syna] ku podobenství svému [a] k obrazu svému, a nazval jméno jeho Set.

4. I bylo dnů Adamových po zplození Seta osm set let, a plodil syny a dcery.

5. A tak bylo všech dnů Adamových, v kterýchž byl živ, devět set a třidceti let, i umřel.

6. Set pak byl ve stu a pěti letech, když zplodil Enosa.

7. A po zplození Enosa živ byl Set osm set a sedm let, a plodil syny a dcery.

8. I bylo všech dnů Setových devět set a dvanácte let, i umřel.

9. Byl pak Enos v devadesáti letech, když zplodil Kainana.

10. A po zplození Kainana živ byl Enos osm set a patnácte let, a plodil syny a dcery.

11. I bylo všech dnů Enosových devět set a pět let, i umřel.

12. Kainan pak byl v sedmdesáti letech, když zplodil Mahalaleele.

13. A po zplození Mahalaleele živ byl Kainan osm set a čtyřidceti let, a plodil syny a dcery.

14. I bylo všech dnů Kainanových devět set a deset let, i umřel.

15. Mahalaleel pak byl v šedesáti a pěti letech, když zplodil Járeda.

16. A po zplození Járeda živ byl Mahalaleel osm set a třidceti let, a plodil syny a dcery.

17. I bylo všech dnů Mahalaleelových osm set devadesáte a pět let, i umřel.

18. Járed pak byl ve stu šedesáti a dvou letech, když zplodil Enocha.

19. A po zplození Enocha živ byl Járed osm set let, a plodil syny a dcery.

20. I bylo všech dnů Járedových devět set šedesáte a dvě létě, i umřel.

21. Enoch pak byl v šedesáti a pěti letech, když zplodil Matuzaléma.

22. A chodil Enoch stále s Bohem po zplození Matuzaléma tři sta let, a plodil syny a dcery.

23. I bylo všech dnů Enochových tři sta šedesáte a pět let.

24. A chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více [vidín]; nebo vzal ho Bůh.

25. Matuzalém pak byl ve stu osmdesátisedmi letech, když zplodil Lámecha.

26. A po zplození Lámecha živ byl Matuzalém sedm set osmdesáte a dvě létě, a plodil syny a dcery.

27. I bylo všech dnů Matuzalémových devět set šedesáte a devět let, i umřel.

28. Lámech pak byl ve stu osmdesáti a dvou letech, když zplodil syna,

29. Jehož jméno nazval Noé, řka: Tento nám odpočinutí způsobí od díla našeho, od práce rukou našich, kterouž [máme] s zemí, jížto zlořečil Hospodin.

30. A živ byl Lámech potom, když zplodil Noé, pět set devadesáte a pět let, a plodil syny a dcery.

31. I bylo všech dnů Lámechových sedm set sedmdesáte a sedm let, i umřel.

32. A když byl Noé v pěti stech letech, zplodil Sema, Chama a Jáfeta.


 


1998-2021 © BIBLE.CZ
Za nezištné poskytnutí biblického textu děkujeme Michalu Rovnaníkovi