Zvuková nahrávka Nové Bible Kralické

Návrat na hlavní stranu

1.Petrova, 1.kapitola

Bible Kralická (1613):

1. Petr, apoštol Ježíše Krista, příchozím rozptýleným v Pontu, Galacii, Kappadocii, v Azii, a v Bitynii,

2. Vyvoleným podlé předzvědění Boha Otce, v posvěcení Ducha, ku poslušenství a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a pokoj rozmnožen buď.

3. Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, kterýž podlé mnohého milosrdenství svého znovu zplodil nás v naději živou skrze vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých,

4. K dědictví neporušitelnému a nepoškvrněnému a neuvadlému, kteréž se chová v nebesích, vám,

5. Kteříž mocí Boží ostříháni býváte skrze víru k spasení, kteréž hotovo jest, aby zjeveno bylo v času posledním.

6. V čemžto veselíte se, maličko nyní, (jestliže kdy potřebí jest), zkormouceni jsouce v rozličných pokušeních,

7. Aby zkušení víry vaší, mnohem dražší nežli zlato, kteréž hyne, a však se v ohni zkušuje, nalezeno bylo [vám] k chvále, a ke cti i k slávě při zjevení Ježíše Krista.

8. Kteréhož neviděvše, milujete; kteréhož nyní nevidouce, a však [v něho] věříce, veselíte se radostí nevymluvnou a oslavenou,

9. Docházejíce konce víry své, spasení duší.

10. O kterémž spasení bedlivě přemyšlovali, a [je] vystihati usilovali proroci, kteříž o té milosti, kteráž se vám [státi měla,] prorokovali,

11. Vystihajíce to, na který aneb jaký čas mínil by ten, kterýž v nich [byl,] Duch Kristův, předpovídající o utrpeních Kristových a o veliké za tím slávě.

12. Kterýmžto zjeveno jest, že ne sobě, ale nám tím přisluhovali, což jest vám nyní zvěstováno skrze ty, kteříž vám kázali evangelium, v Duchu svatém seslaném s nebe, na kteréž věci žádostivi jsou andělé patřiti.

13. Protož přepášíce bedra mysli své, a střízlivi jsouce, dokonale doufejte v té milosti, kteráž vám dána bude při zjevení Ježíše Krista,

14. Jakožto synové poslušní, nepřirovnávající se prvním neznámosti své žádostem.

15. Ale jakž ten, kterýž vás povolal, svatý jest, i vy svatí ve všem obcování buďte;

16. Jakož napsáno jest: Svatí buďte, nebo já svatý jsem.

17. A poněvadž Otcem nazýváte toho, kterýž bez přijímání osob soudí vedlé skutků jednoho každého, viztež, abyste v bázni čas svého zde putování konali,

18. Vědouce, že ne porušitelnými věcmi, stříbrem neb zlatem, vykoupeni jste z marného svého obcování toho, od otců vydaného,

19. Ale drahou krví jakožto Beránka nevinného a nepoškvrněného, Krista,

20. Předzvěděného zajisté před ustanovením světa, zjeveného pak v časích posledních pro vás,

21. Kteříž skrze něho věříte v Boha, jenž jej vzkřísil z mrtvých, a dal jemu slávu, aby víra vaše a naděje byla v Bohu.

22. Poněvadž duše své očistili jste poslušenstvím pravdy skrze Ducha, k milování neošemetnému bratrstva, z čistého srdce jedni druhé milujte snažně,

23. Znovu zrozeni jsouce ne z porušitelného semene, ale z neporušitelného, skrze živé slovo Boží a zůstávající na věky.

24. Nebo všeliké tělo [jest] jako tráva, a všeliká sláva člověka jako květ trávy. Usvadla tráva, a květ její spadl.

25. Ale slovo Páně zůstává na věky. Totoť pak jest to slovo, kteréž zvěstováno jest vám.


 


1998-2021 © BIBLE.CZ
Za nezištné poskytnutí biblického textu děkujeme Michalu Rovnaníkovi