Zvuková nahrávka Nové Bible Kralické

Návrat na hlavní stranu

Efezským, 1.kapitola

Bible Kralická (1613):

1. Pavel apoštol Jezukristův, skrze vůli Boží, svatým, kteří jsou v Efezu, a věrným v Kristu Ježíši:

2. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.

3. Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Jezukrista, kterýž požehnal nám všelikým požehnáním duchovním v nebeských věcech v Kristu,

4. Jakož vyvolil nás v něm před ustanovením světa, abychom byli svatí a nepoškvrnění před oblíčejem jeho v lásce,

5. Předzřídiv nás k zvolení za syny skrze Ježíše Krista pro sebe, podlé dobře libé vůle své,

6. K chvále slávy milosti své, kterouž vzácné nás učinil v tom nejmilejším.

7. V němž máme vykoupení skrze krev jeho, [totiž] odpuštění hříchů, podlé bohatství milosti jeho,

8. Kterouž rozhojnil k nám ve vší moudrosti a opatrnosti,

9. Oznámiv nám tajemství vůle své podlé dobré líbosti své, kterouž předuložil byl sám v sobě,

10. Aby v dokonání plnosti časů v jedno shromáždil všecko v Kristu, buď nebeské věci, buď zemské.

11. V kterémž i k losu připuštěni jsme, předzřízeni byvše, podlé předuložení toho, kterýž všecko působí podlé rady vůle své,

12. Abychom tak byli k chvále slávy jeho my, kteříž jsme prvé naději měli v Kristu.

13. V kterémž i vy [naději máte,] slyševše slovo pravdy, [totiž] evangelium spasení svého, skrze kteréž také, uvěřivše, znamenáni jste Duchem zaslíbení svatým,

14. Kterýž jest závdavek dědictví našeho, na vykoupení toho, což jím dobyto jest, k chvále slávy jeho.

15. Protož i já, slyšev o vaší víře v Pánu Ježíši, a o lásce ke všechněm svatým,

16. Nepřestávám díků činiti z vás, zmínku čině o vás na modlitbách svých,

17. Aby Bůh Pána našeho Jezukrista, Otec slávy, dal vám Ducha moudrosti a zjevení ku poznání jeho,

18. [A tak] osvícené oči mysli vaší, abyste věděli, která by byla naděje povolání jeho, a jaké bohatství slávy dědictví jeho v svatých,

19. A kterak jest nesmírná velikost moci jeho k nám věřícím podlé působení mocnosti síly jeho.

20. Kteréž dokázal na Kristu, vzkřísiv jej z mrtvých, a posadiv na pravici své na nebesích,

21. Vysoce nade všecko knížatstvo, i mocnosti, i moci, i panstvo, i [nad] každé jméno, kteréž se jmenuje, netoliko v věku tomto, ale i v budoucím.

22. A všecko poddal pod nohy jeho, a jej dal hlavu nade všecko církvi,

23. Kteráž jest tělo jeho, [a] plnost všecko ve všech naplňujícího.


 


1998-2021 © BIBLE.CZ
Za nezištné poskytnutí biblického textu děkujeme Michalu Rovnaníkovi