Zvuková nahrávka Nové Bible Kralické

Návrat na hlavní stranu

Abakuk, 1.kapitola

Bible Kralická (1613):

1. Břímě, kteréž u vidění viděl Abakuk prorok.

2. Až dokud, ó Hospodine, křičeti budu, a nevyslyšíš? Volati budu k tobě pro nátisk, a nespomůžeš?

3. Proč dopouštíš, abych hleděti musil na nepravost, a na bezpráví se dívati, též na zhoubu a na nátisk proti mně? A vždy jest, kdož svár a různici vzbuzuje.

4. Odkudž se děje opuštění zákona, a nedochází nikdá soud. Nebo bezbožný obkličuje spravedlivého, pročež vychází soud převrácený.

5. Pohleďte na národy a popatřte, nýbrž s velikým podivením se užasněte, proto že dělám dílo ve dnech vašich, [o němž] když vypravováno bude, neuvěříte.

6. Nebo aj, já vzbudím Kaldejské, národ lítý a rychlý, kterýž zjezdí všecku širokost země, aby dědičně opanoval příbytky jiných,

7. Strašlivý a hrozný, od něhož soud jeho i vyvýšenost jeho vyjde.

8. Koni jeho rychlejší budou než rysové, a lítější nad vlky večerní; veliké množství bude jezdců jeho, kteřížto jezdci jeho zdaleka přijedou, [a] přiletí jako orlice, kteráž chvátá na pastvu.

9. Každý z nich k utiskování přijde, obrátíce tváři své k východu, když seberou jako písek zajaté.

10. Tentýž i králům se posmívati bude, a knížata smích jemu budou; tentýž každé pevnosti smáti se bude, a zdělaje náspy, dobude jí.

11. Tehdy promění se duch [jeho,] a přestoupí i zaviní, [mysle,] že ta moc jeho boha jeho jest.

12. Hospodine Bože můj, Svatý můj, zdaliž ty nejsi od věčnosti? Myť nezemřeme. Hospodine, k soudu postavil jsi jej, [ty,] ó skálo, k trestání nastrojil jsi ho.

13. Čistéť jsou tvé oči, tak že na zlé věci hleděti, a na bezpráví se dívati nemůžeš. Pročež přehlídati máš nešlechetníkům a mlčeti, poněvadž bezbožník sehlcuje spravedlivějšího, než sám jest.

14. A zanechávati lidí jako ryb mořských, jako zeměplazu, kterýž nemá pána?

15. Všecky napořád udicí vytahuje, zatahuje je sítí svou, a zahrnuje je nevodem svým, protož veselí se a pléše.

16. Protož síti své obětuje, a kadí nevodu svému; nebo skrze ně ztučněl díl jeho, a strava jeho zlepšena.

17. S tím-liž se vším předce zatahovati má sít svou, a ustavičně národy mordovati bez lítosti?


 


1998-2021 © BIBLE.CZ
Za nezištné poskytnutí biblického textu děkujeme Michalu Rovnaníkovi