Zvuková nahrávka Nové Bible Kralické

Návrat na hlavní stranu

1.Paralipomenon, 1.kapitola

Bible Kralická (1613):

1. Adam, Set, Enos,

2. Kainan, Mahalaleel, Járed,

3. Enoch, Matuzalém, Lámech,

4. Noé, Sem, Cham a Jáfet.

5. Synové Jáfetovi: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mešech a Tiras.

6. Synové pak Gomerovi: Ascenez, Difat a Togorma.

7. Synové pak Javanovi: Elisa, Tarsis, Cetim a Rodanim.

8. Synové Chamovi: Chus, Mizraim, Put a Kanán.

9. A synové Chusovi: Sába, Evila, Sabata, Regma, Sabatacha. Synové pak Regmovi: Sába a Dedan.

10. Zplodil také Chus Nimroda; ten počal mocným býti na zemi.

11. Mizraim pak zplodil Ludim, Anamim, Laabim a Neftuim,

12. Fetruzim také a Chasluim, (odkudž pošli Filistinští), a Kafturim.

13. Kanán pak zplodil Sidona, prvorozeného svého, a Het,

14. A Jebuzea, Amorea a Gergezea,

15. A Hevea, Aracea a Sinea,

16. A Aradia, Samarea a Amatea.

17. Synové Semovi: Elam, Assur, Arfaxad, Lud, Aram, Hus a Hul, Geter a Mas.

18. A Arfaxad zplodil Sále, Sále pak zplodil Hebera.

19. Heberovi pak narodili se dva synové, z nichž jednoho jméno Peleg, proto že za dnů jeho rozdělena byla země, jméno pak bratra jeho Jektan.

20. Kterýžto Jektan zplodil Elmodada, Salefa, Azarmota a Járe,

21. A Adoráma, Uzala a Dikla,

22. A Ebale, Abimahele a Sebai,

23. A Ofira, Evila a Jobaba. Všickni ti byli synové Jektanovi.

24. Sem, Arfaxad, Sále,

25. Heber, Peleg, Réhu,

26. Sárug, Náchor, Táre,

27. Abram, ten [jest] Abraham.

28. Synové Abrahamovi: Izák a Izmael.

29. Tito [jsou] rodové jejich: Prvorozený Izmaelův Nabajot, Cedar, Adbeel a Mabsan,

30. Masma, Dumah, Massa, Hadad a Tema,

31. Jetur, Nafis a Cedma. Ti [jsou] synové Izmaelovi.

32. Synové pak Cetury, ženiny Abrahamovy: Ta porodila Zamrana, Jeksana, Madana, Madiana, Jezbocha a Suecha. Synové pak Jeksanovi: Sába a Dedan.

33. Synové pak Madianovi: Efa, Efer, Enoch, Abida a Helda. Všickni ti synové Cetury.

34. Zplodil tedy Abraham Izáka. Synové pak Izákovi: Ezau a Izrael.

35. Synové Ezau: Elifaz, Rahuel, Jehus, Jhelom a Kore.

36. Synové Elifazovi: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz a [syn] Tamny, totiž Amalech.

37. Synové Rahuelovi: Nahat, Zára, Samma a Méza.

38. Synové pak Seir: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dison, Eser a Dízan.

39. Synové pak Lotanovi: Hori a Homam. Sestra pak Lotanova: Tamna.

40. Synové Sobalovi: Alian, Manáhat, Ebal, Sefi a Onam. Synové pak Sebeonovi: Aia a Ana.

41. Synové Anovi: Dison. A synové Disonovi: Hamran, Eseban, Jetran a Charan.

42. Synové Eser: Balaan, Závan [a] Jakan. Synové Dízonovi: Hus a Aran.

43. Tito pak jsou králové, kteříž kralovali v zemi Idumejské, prvé než kraloval [který] král z synů Izraelských: Béla syn Beorův, jehožto město jméno mělo Denaba.

44. A když umřel Béla, kraloval na místě jeho Jobab, syn Záre z Bozra.

45. A když umřel Jobab, kraloval místo něho Husam z země Temanské.

46. A když umřel Husam, kraloval místo něho Adad syn Badadův, kterýž porazil Madianské v krajině Moábské; jehož město jméno mělo Avith.

47. A když umřel Adad, kraloval na místě jeho Semla z Masreka.

48. A když umřel Semla, kraloval místo něho Saul z Rohobot řeky.

49. A když umřel Saul, kraloval místo něho Bálanan, syn Achoborův.

50. A když umřel Bálanan, kraloval místo něho Adad, jehož město řečené Pahu; jméno pak ženy jeho Mehetabel, dcera Matredy, dcery Mezábovy.

51. A když umřel Adad, byli vývodové Idumejští: Vývoda Tamna, vývoda Alja, vývoda Jetet,

52. Vývoda Olibama, vývoda Ela, vývoda Finon,

53. Vývoda Kenaz, vývoda Teman, vývoda Mabsar,

54. Vývoda Magdiel, vývoda Híram. Ti [byli] vývodové Idumejští.


 


1998-2021 © BIBLE.CZ
Za nezištné poskytnutí biblického textu děkujeme Michalu Rovnaníkovi